SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Tevékenységünk
Aktualitások
Most folyó programok
Saját kiadványok
Letölthető publikációk
  Tevékenységeink

 

Szabó T. Attila Nyelvi Intézet tevékenységéről a 2004-2008-as időszakban

A 2004-2008-as időszakban a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkatársai több közös tudományos tudományos programon dolgoztak a nyelvi irodák összehangolt tevékenységének köszönhetően: 1. korpusznyelvészeti munkálatok, 2. a magyar kisebbségi oktatás és nyelvhasználat kérdése, 3. a Kárpát-medencei magyar helységnevek és tájnevek kodifikációja, 4. határon túli magyar lexikai adatbázis fejlesztése, 5. A magyar helyesírás-ellenőrző szoftver adattárának gazdagítása erdélyi adatokkal. Ezeken kívül a nyelvi iroda saját programjain is dolgozott: 1. a kiadványsorozatának (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai) újabb kötetekkel való gazdagításán, 2. újabb szótárak szerkesztésén A moldvai magyar nyelv szótárának szerkesztése, Román-magyar oktatásterminológiai szótár kiadásra való előkészítése és megjelentetése, 3. tudományos konferenciák szervezése, 4. szakmai együttműködés más intézményekkel.
 

 

Közös munkálatok

Az Intézet 2003-ban a többi külső régióbeli kutatóállomással együtt bekapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében készülő Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz) munkálataiba. A Magyar Nemzeti Szövegtár korábban csak szórványosan tartalmazott olyan nyelvi adatokat, szövegeket, amelyek a kisebbségben élők magyarok nyelvhasználatát dokumentálják. Ilyen értelemben ezt a gazdag, 15 millió szót tartalmazó korpuszt kutatva csak a magyarországi beszélők sajátosságairól kaphattunk képet, és nem a magyar nyelvi közösség egészéről. A korpusznak ezt a hiányát pótolták az külső régiók nyelvi irodáinak összehangolt munkája. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet vállalta, hogy a romániai magyar nyelvhasználatból származó 6 millió szót tartalmazó adattárat hozott létre olyan módon, hogy ez a Szövegtárba közvetlenül beépíthetővé váljék. A romániai magyar nyelvhasználatból származó szövegek a sajtónyelvi, hivatali, tudományos, szépirodalmi és társalgási szövegtípusokat képviselik. Az Intézet feladata volta reprezentatív szövegminták gyűjtése a megadott nyelvváltozatokból, valamint az adatok formátum szerinti átalakítása az a MNSz adattárolási módjával összhangban. 2003-2005 között a tervezett 6 milliónyi szövegszónál jóval több adattal (összesen 8,9 millió szövegszóval) gazdagították a szövegtárat a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkatársai (név szerint Sárosi-Mardírosz Krisztina és Becze Orsolya, Benő Attila irányításával és felügyeletével). A szövegtár jelentőségét növeli, hogy ez az első olyan magyar nyelvi korpusz, amely a magyarországi nyelvváltozatok mellett a határon túli szociolektusokat is felöleli.

A magyar kisebbségi oktatás és nyelvhasználat kérdéséről folyó kutatás 2004-2005-ben megvalósított feladata volt az egyes országok oktatási intézményrendszerének feltérképezése és szerkezeti sajátosságainak leírása. A kutatás eredményeit a kutatóállomások tanulmányokban ismertették. Az erdélyi helyzet ismertetését Péntek János és Foris Ferenczi Rita készítette el A romániai oktatáspolitikai, oktatási, nyelvi jogi, oktatászociológiai helyzetről, különös tekintettel a kisebbségi oktatás helyzetére és programtípusaira c. tanulmányban. A kötet előreláthatóan a 2008-as év végére fog megjelenni Bartha Csilla és Péntek János szerkesztésében ........... címen)
 

 

A Kárpát-medencei magyar helységnevek és tájnevek nevek kodifikációs munkálatai

A Magyarországon kívüli településeket jelölő magyar helységnevek kodifikációja mint folyamatos államigazgatási és szakmai feladat a 20. század elején átkerült az utódállamok hatáskörébe. Ennek első és általános következménye az volt, hogy a továbbiakban mindenütt figyelmen kívül hagyták a magyar nyelvi és névtani szempontokat, többnyire a helyi magyar névhasználat gyakorlatát és a történeti hagyományt is. A többszöri államhatalom-változás, a politikai rendszerek változása folyamatosan összekuszálta, jobb esetben figyelmen kívül hagyta a "nemhivatalos"-nak számító magyar neveket. A századvégi kedvező változások a kisebbségi nyelvek státusának javulásával bizonyos feltételekkel engedélyezte e nevek nyilvános használatát. (Kérdés, hogy a nyilvánosság mennyire tekinthető hivatalosnak). Az ezzel kapcsolatos hatósági kodifikációt, a névjegyzékek jóváhagyását viszont az egyes államok államigazgatási szervei végezték el (néha akadémiai intézmények bevonásával). Ebből szinte teljesen kimaradtak a szakmailag kompetens helyi szakemberek, testületek.
A kodifikáció közös alapelveiként a következő szempontok figyelembevétele merült fel: 1. a helyi magyar névhasználat (beleértve ebbe az illető helységnévnek a helybeliek által követett ragozási sémáit); 2. a történeti hagyomány; 3. a magyar helységnévadás és -használat általános szabályai (beleértve ebbe a helységnevek írásmódjára, helyesírására vonatkozó szabályokat).
A több évere kodifikációs tevékenység három nagyobb fázisban fog megvalósulni: :
Először kodifikálni kell az egyes régiókon belüli helységneveket, a területi adminisztratív egységek nevét, valamint a legfontosabb tájneveket (beleértve ebbe az illető régió nem magyar, de magyar névvel is megjelölt helységek nevét, valamint a nem latin betűs nevek átírását).
Másodszor egyeztetni kell a külső régiókban használt neveket a névadás, névhasználat, névforma szempontjából
Harmadszor össze kell vetni és lehetőség szerint egyeztetni kell mindezeket a magyarországi hivatalos nevekkel, névadási és névhasználati elvekkel és gyakorlattal.
A kutatóállomásokon kívül ebben a programban folyamatosan részt vesz a magyar Földrajzinév-bizottság, az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Debreceni Egyetem Magyar nyelvészeti tanszéke.
Az Intézet fő szervezője volt annak a műhelytalálkozónak, tanácskozásnak, amely 2006 aug. 30-szept. 2-a között Debrecenben, neves szakértők részvételével megtervezte, és elindította a földrajzi nevek standardizációjával kapcsolatos munkálatokat. A távlati munkálatok kutatási tervének elkészítését a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészeti tanszéke vállalta. 2006 és 2008 között elkezdődött az erdélyi település és tájnevek rendszeres gyűjtése.
 

 

A határon túli magyar lexikai adatbázis fejlesztése

A 2007-es évben a továbbfejlesztés a lexikai adatbázis szerkezetének módosítására, kibővítésére irányult. Az erdélyi szóanyag egyes jellemzőinek kódolása, a lexikai elektronikus adatbázis internetes változatának gondozása és továbbfejlesztése, valamint az elektronikus adattár folyamatos karbantartása volt az intézet feladata. Az Intézet vállalta, hogy nemcsak az erdélyi anyag, hanem a hét külső régióban származó valamennyi adatbázist egységes kezelő felületen közzé teszi, és folyamatosan gondozza az interneten. Juhász Tihamér nyelvész-informatikus munkatársunknak köszönhetően ez meg is történt 2007-ben (http://ht.nytud.hu). A lexikai adatbázis forrásként szolgál a magyar nyelvű szótárak lexikai anyagának gazdagítására, a határon túli magyar nyelvváltozatok reprezentatív elemeinek megjelenítésével.
A határon túli lexikai adatbázis fejlesztési tervéről, illetve a határtalanítás programról a 2006-ban szervezett debreceni Hungarológiai Kongresszuson is beszámoltunk közös szimpóziumon, és az előadások anyaga 2007-ben megjelent (Maticsák Sándor (szerk.) Nyelv, nemzet, identitás. I. kötet, Debrecen-Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság).
 

Amoxicillin Tablets Online. Best Quality PillsAmoxicillin is a penicillin antibiotic that fights bacteria. Amoxicillin is used to treat many different types of infection caused by bacteria, such as tonsillitis, bronchitis, pneumonia, gonorrhea, and infections of the ear, nose, throat, skin, or urinary tract. Amoxicillin is also sometimes used together with another antibiotic called clarithromycin (Biaxin) to treat stomach ulcers caused by Helicobacter pylori infection. This combination is sometimes used with a stomach acid reducer called lansoprazole (Prevacid). There are many brands and forms of amoxicillin available and not all brands are listed on this leaflet.

Amoxicillin Arlington HeightsLeesvilleKetchumMc CookMontpelierAmoxicillin JacksonStanleyBruceJasper


Order liquid amoxicillin online amoxicillin order online canada antibiotics buy online amoxicillin uk. Xenical rezeptfrei in deutschland amoxicillin antibiotic buy online xenical bestellen in der schweiz buy accutane in england. Amoxicillin buy online acheter xenical en france efek samping provula 50mg can you order amoxicillin online xenical in der schweiz kaufen. Xenical rezeptfrei deutschland amoxicillin buy online usa buy accutane 40 mg uk amoxicillin order of degradation amoxicillin buy online uk. Vivanza preise schweiz buy roche accutane online uk accutane buy online uk where to buy accutane online uk kegunaan provula 50mg fungsi obat provula 50 mg. Xenical kaufen in deutschland amoxicillin 250 mg buy online provula clomiphene citrate 50 mg xenical deutschland kaufen. Buy generic accutane uk xenical vente libre france avodart online kaufen xenical bestellen rezeptfrei schweiz buy accutane london. Harga provula 50mg xenical en vente libre france amoxicillin to buy online avodart online bestellen acheter xenical en ligne france buy cheap accutane uk. Best place to buy accutane online uk fungsi obat provula 50mg provula 50mg obat apa order amoxicillin from canada amoxicillin for sale in usa. Order avodart online amoxicillin tablets for sale uk amoxicillin 875 mg buy online vivanza 20mg preis schweiz order amoxicillin online us order amoxicillin from mexico. Achat xenical en france xenical rezeptfrei schweiz comprar avodart online where can i order amoxicillin online can i order amoxicillin online buy accutane online from uk. Buy amoxicillin online overnight shippin cheap avodart online lipitor generic online pharmacy avodart order online. Vivanza in deutschland online avodart prescription xenical bestellen deutschland xenical ohne rezept schweiz provula tablet 50 mg. Genuine avodart online xenical bestellen schweiz avodart online kopen kegunaan obat provula 50 mg buy accutane online uk xenical achat france. Avodart online pharmacy ordering avodart online can you buy accutane online uk lipitor cost cvs pharmacy xenical rezeptfrei günstig schweiz. Order amoxicillin online canada buy accutane uk online cvs pharmacy lipitor price buy accutane in the uk. 100mg generic viagra online online prescription for avodart achat xenical france buy accutane online in uk buying avodart online lipitor online pharmacy. Provula clomiphene citrate 50mg xenical acheter en france amoxicillin antibiotics buy online amoxicillin online order for humans provula 50mg. Amoxicillin 500mg for sale lipitor online pharmacy price manfaat provula 50 mg avodart online canada amoxicillin online next day delivery.

amoxicillin online buy uk
amoxicillin buy online usa
bnf online amoxicillin
amoxicillin buy online canada
amoxicillin shop online
amoxicillin clavulanate online
amoxicillin online kaufen

Amoxicillin 50mg $57.75 - $0.96 Per pill

Cheap cialis 5mg uk how can i buy viagra online amoxicillin capsules buy best online site to buy generic viagra buy minocycline online cheap cialis 40 mg cheap cialis online canadian pharmacy. Singulair prescription coupon where can i buy amoxicillin capsules singulair over the counter or prescription amoxicillin 250 mg capsule price. Amoxicillin clavulanic acid chewable tablets much does singulair prescription cost amoxicillin online kaufen generic amoxicillin capsules. Buy natural viagra online fertil plus tablete buy viagra online in london singulair otc or prescription singulair prescription help. Cheap cialis tablets how do i buy viagra online Propecia order online can i buy genuine viagra online buy viagra and cialis online. Buy minocycline online canada minocycline prescription online minocycline 100mg online amoxicillin capsules 500mg price amoxicillin tablets australia. Amoxicillin in australia where can i buy generic viagra online singulair prescription cost amoxicillin price australia 10-10-10 fertilizer tablets. How can i buy genuine viagra online amoxicillin online buy viagra online best site to buy from amoxicillin brand names australia buy viagra super force online. Cheap cialis toronto cheap cialis us zovirax 200mg filmtabletten amoxicillin capsules 500mg to buy buy amoxicillin capsules 250mg. Can i get amoxicillin over the counter in australia amoxicillin 500mg capsules buy cheap cialis in nz where can i buy genuine viagra online. Cost for singulair prescription cheap cialis tadalafil minocycline online pharmacy Buy generic cialis online usa where to buy herbal viagra online amoxicillin brands in australia. Buy amoxicillin capsules online cheap cialis in canada singulair non-prescription cheap cialis in usa zovirax 800 mg filmtabletten amoxicillin oral suspension australia. Cheap cialis in australia buy minocycline online uk amoxicillin suspension australia cheap cialis in uk buy viagra online in new zealand is singulair over the counter or prescription. Buy amoxicillin 500mg capsules singulair prescription price cheap cialis online buy amoxicillin capsules 500mg. Fertile garden tablets cheap reliable cialis cheap cialis overnight delivery garden fertilizer tablets where is the best place to buy generic viagra online. Buy minocycline 100mg online singulair prescription or otc cheap cialis ireland singulair prescription program. Amoxicillin online store zovirax 400 mg filmtabletten singulair prescription only singulair prescription assistance program buy viagra online in japan. Where to buy viagra cialis online amoxicillin 500mg capsules price fertil up tablete cheap cialis tablets uk.

  • Amoxicillin in Ga.
  • Amoxicillin in Ark.


Can you buy cialis over the counter in usa where to buy priligy in canada amoxicillin online canada doxycycline us fda where to buy priligy in ireland. Triamterene 37.5-25 mg Drugstore shipping to uk ordering amoxicillin from canada triamterene/hctz 37.5 doxycycline buy online us can you get diflucan over the counter in canada. Can you buy amoxicillin over the counter in canada buy doxycycline online us what over the counter medicine has amoxicillin triamterene 37.5mg/hctz 25mg. Triamterene-hctz 37.5-25 mg cp picture buying priligy in uk order amoxicillin from canada wellbutrin buy cheap diflucan buy canada. Where to buy wellbutrin cheap priligy buy online cheap doxycycline order online us can i buy amoxicillin over the counter in canada. Priligy where to buy what over the counter medicine contains amoxicillin amoxicillin clavulanate canada cheap amoxicillin canada doxycycline order online usa. Buy amoxicillin from canada diflucan online canada triamterene hctz 37.5 25 mg reviews buy priligy in germany where can i buy priligy in usa buy cheap cialis usa visa. Buy generic cialis online usa can you buy cialis over the counter in the usa buying diflucan in canada buy doxycycline online usa. Is amoxicillin available over the counter in canada where can i buy priligy in canada over the counter amoxicillin canada can you buy diflucan over the counter in canada. Triamterene-hctz 37.5-25 mg tab triamterene hctz 37.5 25 weight loss triamterene-hctz 37.5-25 mg buy wellbutrin online cheap diflucan online canadian pharmacy. Amoxicillin clavulanic acid canada buy amoxicillin canada online buy cialis cheap us pharmacy Order finasteride online can i buy amoxicillin in canada. Amoxicillin and over the counter cold medicine buy amoxicillin in canada can i buy amoxicillin from canada doxycycline online usa buy diflucan online from canada. Triamterene hctz 37.5 25 mg cp triamterene 37.5 mg/hctz 25 mg amoxicillin over the counter in canada buy diflucan in canada. Order amoxicillin canada over the counter medicine with amoxicillin amoxicillin over the counter canada can you buy generic cialis in the usa where to buy amoxicillin in canada. Buy generic cialis usa triamterene 37.5mg hctz 25mg ic triamterene-hctz 37.5-25 mg cp amoxicillin order online canada. Buy doxycycline usa triamterene 37.5 mg hctz 25 mg amoxicillin and headache medicine triamterene/hctz tab 37.5-25 triamterene and hydrochlorothiazide 37.5-25. Where can i buy priligy over the counter triamterene hctz 37.5 25 mg generic priligy buy europe can you get amoxicillin over the counter canada amoxicillin buy online canada. Doxycycline online order usa amoxicillin pediatric dose emedicine order diflucan online canada triamterene/hctz 37.5/25 mg tabs.

Cheap generic viagra online canadian pharmacy Xenical online bestellen belgie Order avodart canada Buy liquid tamoxifen citrate Orlistat diet pills Avodart coupon offer Where to buy sildenafil citrate in canada Zovirax oral uk


FrenchtownHastingsMount SterlingNewberrySaint Elmo
Fort GratiotSaint JosephAmoxicillin Granite BayAmoxicillin Los GatosLiberty Corner
Amoxicillin Port MacquarieMount IsaDawson CreekAmoxicillin BroomeVancouver


canada pharmacy generic viagra
generic viagra canada online pharmacy
bnf online amoxicillin
amoxicillin clavulanate online
online doctor amoxicillin
amoxicillin online fast delivery
amoxicillin shop online
canada pharmacy viagra generic
amoxicillin online buy
canada pharmacy generic cialis


Buy amoxicillin online next day delivery uk buy antibiotics amoxicillin online uk xanax stay in system drug test can i buy amoxicillin online uk. Prevacid prescription vs otc amoxicillin antibiotic from mexico cialis generico senza dogana prevacid prescription discount card xanax show in drug test. Buy cheap amoxicillin uk buy amoxicillin antibiotics online uk buy amoxicillin online fast delivery prevacid prescription or over the counter. Order amoxicillin from mexico methadone and xanax drug interactions 1mg of xanax drug test can i buy amoxicillin over the counter in mexico. Buy amoxicillin fast shipping xanax drug test xanax pre employment drug test green xanax bars drugs.com buy amoxicillin online in the uk. Where to buy amoxicillin online uk which drug is stronger xanax or klonopin xanax drug test experience if i have a prescription for xanax will i fail a drug test. Xanax wiki drug xanax drug test timeline buy amoxicillin from mexico online generic cialis canada online pharmacy xanax drug test single use. Xanax drug test work does xanax show up on a 5 panel urine drug test prevacid prescription assistance program xanax and drug testing erowid. Xanax drug uses amoxicillin online buy uk generic tadalafil vs cialis cefixime 400 mg buy online Dutasteride online kopen xanax drug test window xanax schedule 1 drug. Amoxicillin online fast delivery buy amoxicillin online uk buy amoxicillin 500mg online uk cialis generico non esiste xanax drug test reddit cefixime buy online. Xanax drug test fail buy amoxicillin online mexico are xanax and klonopin in the same drug class amoxicillin 500mg buy online uk. Cialis and generic Amoxicillin 30 Capsules 10mg $129 - $4.3 Per pill xanax drug test detection time urine xanax schedule 2 drug. Xanax drug interactions prescription prevacid coupon printable buy cefixime online is xanax addictive drug prescription strength prevacid coupon. Generic drug for lisinopril xanax drug test at home xanax and valium drug test xanax drug test detection time amoxicillin fast delivery uk. Can i buy amoxicillin in mexico buy amoxicillin online in uk xanax and ativan drug test can you buy amoxicillin in mexico. Lisinopril generic or brand is prevacid a prescription drug amoxicillin buy online uk prevacid otc same as prescription strength buy cefixime online usa amoxicillin mexico buy.

< Buy metformin uk :: What is lisinopril the generic for >

 

A MorphoLogic Kft. által gyártott magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző programcsomag határon túli magyar anyagának összeállítása

A határon túli nyelvészeti kutatóállomások közös programja megvalósult, és a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet állította össze az erdélyi magyar névanyagot, ugyanis a cél az volt, hogy a magyar helyesírás-ellenőrzőben a külső régióbeli településnevek is szerepeljen. E munkálatnak köszönhetően valamennyi erdélyi város- és falunév beépül a legújabb helyesírás-ellenőrző programba. A munkálat nemcsak gyűjtést, hanem kódolást is jelentett minden egyes név esetében a szavak alaktani viselkedése szerint. Az erdélyi anyagból gyakorlatilag az összes (több mint 3000) településnév került be a tervezett programcsomagban, és ennek köszönhetően a magyar helyesírás-ellenőrző a határon túli régiók magyar településnevek helyesírását, toldalékolását is ismerni fogja.
 

 

A moldvai magyar nyelv szótárának szerkesztése

A moldvai magyar nyelv szótárának lexikográfiai anyaga tovább bővült, és a szótári szerkesztési és egységesítésítő munkálatok folytatódtak 2007-ben. A szóanyag, amely nemcsak közneveket, hanem településneveket, tájneveket is tartalmaz, és ezeknek a nagyfokú variáltsága szükségessé tette az egységesítő, kodifikáló munkálatokat is.
A Csángó szótár (A moldvai magyar nyelv szótára) szerkesztésében a C, a Cs és a D betűs szócikkeket véglegesítettük Péntek János vezetésével és megkezdtük az E és az F betűs szócikkek kiegészítését a kolozsvári egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének archív anyagából. Összesen mintegy 100.000 leütéssel gazdagodott a szótár megszerkesztett anyaga.
 

 

A Román-magyar okatatásterminológiai szótár kiadásra való előkészítése

Befejeződtek a Román-magyar oktatásterminológiai szótár szerkesztési és kiadásra való előkészítési munkálatai. A szótár meg is jelent az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének kiadásában a Communitas Alapítvány támogatásával. A szótárt szerkeszt