SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Tevékenységünk
Aktualitások
Most folyó programok
Saját kiadványok
Letölthető publikációk
  A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet tevékenységének összegzése

 

Önálló kutatások

A Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére, az Arany János Alapítvány támogatásával 2001-ben jöttek létre a magyar nyelvi kutatóállomások a kisebbségi régiókban. (A kutatóállomások létrejöttéről, tevékenységük első négy évéről l. a Magyar Nyelv 2005/1. számát, 105-113.) A kutatások irányításában, összefogásában kezdettől az MTA Kisebbségkutató Intézetének és a Nyelvtudományi Intézetnek volt fontos szerepe, ez utóbbival a kutatóállomások 2007-ben írtak alá szakmai együttműködési megállapodást. Ezzel egy időben létrejött a kutatóállomásokat összekapcsoló Termini kutatóhálózat (http://ht.nytud.hu).

A 2002-ben a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet nevet felvevő hazai (kolozsvári és sepsiszentgyörgyi székhelyű) kutatóállomás intézményileg az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségéhez kapcsolódik, szakmailag sok tekintetben a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékéhez, infrastruktúrában korábban az Erdélyi Múzeum-Egyesülethez, újabban a Kolozsvári Akadémiai Bizottsághoz. Ez a sokszoros kapcsolódás részben ellensúlyozza azt a bizonytalanságot, ami a kizárólagos pályázati hátterű működésből ered, de még így sem válik lehetővé főállású munkatárs alkalmazása, hosszú távú programok megvalósítása. Ez az Erdélyen belüli hálózat teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a SZTANYI-nak legyen meg a közvetlen kapcsolódása a romániai magyar közoktatással és felsőoktatással, a tudományos testületekkel, az írott sajtóval, valamint a rádió- és tévéstúdiókkal, mindazokkal az intézményekkel, amelyeknek szerepük és felelősségük van a magyar nyelvi kultúra terjesztésében, erősítésében. Az AESZ, amelyhez a SZTANYI közvetlenül kapcsolódik, szakmai szervezete a magyar nyelv és irodalom tanárainak, szervezője az anyanyelvi mozgalomnak, kiadója Intézetünk kiadványsorozatának (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai), saját népszerű sorozata is van (AESZ-füzetek). Péntek János az 1998-2004-es időszakban elnöke volt a magyar nyelv és irodalom országos tanterv-bizottságának, alapítója és kuratóriumi elnöke az Erdélyi Tankönyvtanácsnak. Az AESZ már korábban létrehozott sepsiszentgyörgyi irodája látja el a SZTANYI adminisztrálását is, és ez jelentős mértékben csökkenti az ezzel kapcsolatos kiadásainkat.

 

 

Az Intézet feladatkörei

1. Más intézmények és kutatók által is használható nyelvi, bibliográfiai, statisztikai, demográfiai, jogi adatbázisok kialakítása.

Elkészült a demográfiai adattár (valamennyi 20. századi és a legújabb népszámlálási adatok), a jogi adattár (az 1850-es évektől az összes romániai törvénnyel), oktatási adattár (intézmények és bibliográfia). Folyamatosan épül a szociolingvisztikai adattár, ennek része a Nemzeti Szövegtár erdélyi anyagának gyűjtése és feldolgozása. A bibliográfiai adattár első megvalósítása a 1990 óta megjelent romániai magyar élőnyelvi tanulmányok bibliográfiája, mely felöleli a magyar nyelvtudomány valamennyi ágában megjelent publikációkat (Péntek János munkája). E bibliográfia alapján írta meg a szerző összegző tanulmányát az erdélyi magyar nyelvtudomány 1990 utáni eredményeiről és problémáiról (Péntek 2002). 2. Szociolingvisztikai, élőnyelvi kutatások és nyelvi tervezés (iskolai nyelvhasználat, tankönyvek és más oktatási anyagok nyelve, városi fiatalok magyar nyelvhasználata, nyelvcsere szórványkörnyezetben, a sajtónyelv vizsgálata, kontaktológiai vizsgálatok, szaknyelvi vizsgálatok stb.) Az ehhez kapcsolódó nyelvi tervezés elsősorban az erdélyi kisebbségi nyelvváltozat nyelvi állományának bővítését, egységesítését és anyanyelvűsítését célozza, de benne van a státustervezés és a nyelv presztízsének erősítése is. A nyelvi tervezés összehangolt programját, melynek irányítója Lanstyák István, "határtalanítási" programnak nevezték. A program lényegét a Magyar Tudomány 2004/7-es számában fejtette ki Péntek János (http://www.matud.iif.hu/2004-07.pdf ).

A magyar kisebbségi oktatás és nyelvhasználat kérdéséről folyó kutatás 2004-2005-ben megvalósított feladata volt az egyes országokban a kisebbségi oktatás jogi, intézményi és nyelvi helyzetének, feltételeinek a vizsgálata. A kutatás eredményeit a kutatóállomások tanulmányokban ismertették. Az erdélyi helyzet ismertetését Péntek János és Fóris-Ferenczi Rita készítette el A romániai oktatáspolitikai, oktatási, nyelvi jogi, oktatásszociológiai helyzetről, különös tekintettel a kisebbségi oktatás helyzetére és programtípusaira c. tanulmányban. 2009-ben a romániai magyar oktatásról tanulmánykötet látott napvilágot (Bálint-Péntek szerk. 2009). Az Intézet munkatársai a moldvai magyar nyelvváltozat státusa körüli vitákban is kifejtették véleményünket, közreműködtek a nyelvi jogok Kárpát-medencei helyzetét bemutató kötet megírásában (Péntek-Benő 2003a, 2003b).

Szótárak: Az elkészült és a szerkesztés szakaszában lévő speciális kétnyelvű szótárak a nyelvi tervezés körébe tartoznak. A román-magyar, magyar-román szótárak a nyelvhasználati bizonytalanság, a nyelvi hiány, különösen bizonyos szaknyelvi regiszterek hiánya által okozott gondot hivatottak bizonyos mértékben orvosolni a terminológiai egységesítés, a nyelvi állomány tudatos alakítása által. A Román-magyar közigazgatási szótár munkálatai jóval korábban kezdődtek el az AESZ keretében, a véglegesítés már az Intézet keretében történt (Fazakas főszerk. 2002). 2004-ben megjelent a szótár magyar-román változata is (Benő-Becze-Erdély 2004). Mindkét szótár tágan értelmezi a közigazgatás nyelvezetét, mivel a gazdasági és a jogi szaknyelvvel összefonódik, és a közszói adatok mellett jelentős számban tulajdonneveket (romániai intézményneveket) is tartalmaz. A Román-magyar oktatásterminológiai szótár 2008-ban kis példányszámú próbakiadványként jelent meg (Benő-Sárosi-Mardirosz 2008), majd 2009-ben megjelent ennek bővített, javított változata (Benő-Fazakas-Sárosi-Mardírosz) A szótár oktatási és pedagógiai terminusok mellett intézményneveket és kétnyelvű oktatási szakjegyzékeket is közöl. Megemlítendő, hogy a szótár anyagába beépült valamennyi romániai magyar iskola román és magyar neve.

Ugyancsak 2009-ben jelent meg a Román-magyar kulturális szótár (Benő szerk. 2009). Ez a kiadvány új szótári műfajt kíván meghonosítani Kárpát-medencei nyelvi és kulturális környezetben a kölcsönösség jegyében. A lexikonjellegűnek tervezett szótári munka a román kultúra legfontosabb elemeit mutatja be. Kiterjed az elit és a népi kultúra legfontosabb területeire: tudomány, művészet, irodalom, népköltészet, népi hiedelem, tárgyi kultúra, népi vallásosság. Korlátozottabb mennyiségben olyan földrajzi és településnevek is bemutatásra kerülnek, amelyek történelmi szimbólumokká váltak a román hivatalos történetírásban, vagy pedig földrajzi-turisztikai jelentőségűek. Megemlítendő, hogy folyamatban van a Magyar-román kulturális szótár szerkesztése, valamint az Erdélyi német (szász és sváb)-magyar kulturális szótár előkészítése.

A moldvai magyar nyelv szótára enciklopédikus jellegű kiadványnak készül Péntek János akadémikus irányításával. A cél egy olyan, lexikonszerű szótár megalkotása, amely a 20. századi kutatásokat összegezve egységben és lehetőleg a maga táji tagoltságában mutatja be a moldvai magyarok nyelvét és kultúráját. Elvileg azokhoz a magyar tájnyelvi szótárakhoz igazodik, amelyek az adott táji régió viszonylag teljes lexikai és frazeológiai, részben tulajdonnévi anyagát tartalmazzák (mint amilyen a Szamosháti Szótár és a Szegedi Szótár). A szótárhoz a szerkesztők felhasználnak minden olyan hiteles forrást, amely moldvai magyar nyelvi anyagot tartalmaz: kiadványokat, elérhető, még nem publikált gyűjtéseket, olyan hangzó nyelvi anyagokat, amelyek lejegyzése, ill. akár csak a számba jöhető adatok kijegyzése belátható időn belül elvégezhető.

3. Nyelvi szolgáltató tevékenység a sajtó, egyéb intézmények és magánszemélyek számára (nyelvhasználati tanácsadás, közérdekű szövegek, fordítások nyelvi gondozása, valamint szakvélemény kifejtése konkrét felkérésre). A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete rendszeresen igényli a nyelvi elemzést, nyelvi tanácsadást. 2001 novemberében a magyar nyelvű tankönyvek ügyében Péntek János kezdeményezte és megfogalmazta az intézetnek a Magyar Írószövetséggel, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával és a Nemzetközi Filológiai Társasággal közös nyilatkozatát A felháborodás, az aggodalom és a reménység szava címmel. Az ügyről a sajtóban is írt (Péntek 2001). Ugyanez évben az Intézet a Hivatalos Közlöny szerkesztőinek ajánlja fel a fontosabb törvények magyar fordításának lektorálását, az állandó nyelvi tanácsadást. A sepsiszentgyörgyi munkatársak rendszeresen támogatják a székely önkormányzatokat abban, hogy élhessenek az anyanyelvű nyelvhasználat jogával. 2002-ben elkészült a rendőrfokozatok éppen akkor aktuális, javasolt magyarítása.

Az Intézet szolgáltató jellegű tevékenységének legújabb területe mintegy kétszáz romániai hivatalos nyomtatvány magyar fordításának nyelvi ellenőrzése. A magyar nyelvű nyomtatványok szükségességét is többen felvetették (vö. www.nyelvijogok.ro), most azonban a kormány kolozsvári Kisebbségkutató Intézete rendelte meg a fordításokat, és kérte fel az Intézetet a nyelvi, terminológiai ellenőrzésre. Az elkészült nyomtatványok megtalálhatók a Kisebbségkutató Intézet honlapján (http://ispmn.gov.ro/hu/), és 50 CD is elkészült. A két Intézet együttműködése a továbbiakban várhatóan egy, az egész régióra kiterjedő reprezentatív szociológiai és szociolingvisztikai vizsgálatban valósul meg.

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkatársai több ízben szerveztek konzultációt a romániai Hivatalos Közlöny magyar fordítóival és szerkesztőivel a nyelvhasználati, fordítási problémákról és ezek lehetséges megoldásáról.
 

 

Más kutatóintézetekkel közösen, hálózati keretben végzett kutatások

Az Intézet 2003-ban a többi külső régióbeli kutatóállomással együtt bekapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében készülő Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz) munkálataiba (ez ma, éppen a Termini Kutatóhálózat közreműködése eredményeképpen a Kárpát-medencei Magyar Nyelvi Korpusz nevet viseli). 2003-2005 között a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet a romániai magyar nyelvhasználatból származó 8,9 millió szövegszót tartalmazó adattárat hozott létre olyan módon, hogy ez a Szövegtárba közvetlenül beépíthetővé váljék. A romániai magyar nyelvhasználatból származó szövegek a sajtónyelvi, hivatali, tudományos, szépirodalmi és társalgási szövegtípusokat képviselik. Az Intézet feladata volt a reprezentatív szövegminták gyűjtése a megadott nyelvváltozatokból, valamint az adatok formátum szerinti átalakítása az a MNSz adattárolási módjával összhangban.

Elkezdődött egy Kárpát-medencei lexikális adatbázis létrehozása is. Az erdélyi szóanyag egyes jellemzőinek kódolása, a lexikai elektronikus adatbázis internetes változatának gondozása és továbbfejlesztése, valamint az elektronikus adattár folyamatos karbantartása volt az intézet feladata. Az Intézet vállalta, hogy nemcsak az erdélyi anyag, hanem a hét külső régióban származó valamennyi adatbázist egységes kezelő felületen közzé teszi, és folyamatosan gondozza az interneten. Juhász Tihamér nyelvész-informatikusunknak köszönhetően ez meg is történt 2007-ben (http://ht.nytud.hu). A lexikai adatbázis forrásként szolgál a magyar nyelvű szótárak lexikai anyagának gazdagítására, a határon túli magyar nyelvváltozatok reprezentatív elemeinek megjelenítésével. A határon túli lexikai adatbázis fejlesztési tervéről, illetve a határtalanítás programról a 2006-ban szervezett debreceni VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson közös szimpóziumon számolt be a munkaközösség (Maticsák 2007). 2008-ban a kutatóhelyek együttes munkájának eredményeképpen a ht-lista komplex nyelvi adatbázissá alakult át: létrejött a Termini nevet viselő on-line adatbázis, amely valamennyi határon túli régióból tartalmaz szótározott szókészleti egységeket. Jelenleg több mint 3000 szócikket tartalmaz. A szóhatártalanítási program lényegét a Magyar Tudomány 2004/7-es számában fejteti ki Péntek János (http://www.matud.iif.hu/2004-07.pdf ).

A határon túli nyelvészeti kutatóállomások közös programja volt 2006-ban, a Morphologic kft. által gyártott magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző programcsomag határon túli anyagának az összeállítása meg is valósult: a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet állította össze az erdélyi magyar névanyagot (a cél az volt, hogy a magyar helyesírás-ellenőrzőben a külső régióbeli településnevek is szerepeljenek). A munkálat nemcsak gyűjtést, hanem kódolást is jelentett minden egyes név esetében a szavak alaktani viselkedése szerint. Az erdélyi anyagból gyakorlatilag az összes (több mint 3000) településnév bekerült a tervezett programcsomagban, és ennek köszönhetően a magyar helyesírás-ellenőrző a határon túli régiók magyar településnevek helyesírását, toldalékolását is ismerni fogja.

 

 

Tudományos rendezvények

Generic Drug For Amlodipine. Best Quality PillsGeneric Norvasc Chemical Name: AMLODIPINE Common uses Norvasc (AMLODIPINE) is a calcium channel blocker used to control high blood pressure or angina (chest pain). Reducing high blood pressure helps prevent strokes, heart attacks and kidney problems.

IrvineAmlodipine West FriendshipLykensAmlodipine GirardPewamoSpokane ValleyAmlodipine MoultrieAmlodipine QuintonPalatine


Amlodipine benazepril generic equivalent neurontin online usa buy arimidex australia buy benadryl skin allergy relief cream buy benadryl in uk. Generic for amlodipine Amlodipine 120 Pills 10mg $149 - $1.24 Per pill what is amlodipine besylate generic for cheap amlodipine generic. Arimidex steroid buy generic amlodipine besylate 5mg amlodipine generic pharmacy best drugstore liquid eyeliner pen uk what is the best online pharmacy for viagra. Amlodipine besylate is generic for unisom online kaufen generic for amlodipine besylate neurontin online usa amlodipine lisinopril generic where can i buy benadryl skin allergy cream. Generic medicine for amlodipine amlodipine besylate is generic for buy benadryl cream uk amlodipine atorvastatin generic. Benadryl cream buy uk buy arimidex tablets buy benadryl 50 mg can you buy arimidex in australia amlodipine atorvastatin generic. What is generic for amlodipine generic amlodipine price buy unisom online australia what is a good online pharmacy for viagra. Generic medication for amlodipine amlodipine generic brand buy arimidex in canada buy arimidex online to australia buy benadryl strips arimidex buy usa amlodipine generic pharmacy. Can you buy benadryl over the counter in australia nombre generico de amlodipine besylate buy benadryl online india buy benadryl cream. Buy children's benadryl tablets viagra cialis levitra online pharmacy buy benadryl online buy benadryl canada what is amlodipine the generic for. Buy unisom online uk buy arimidex in india non drowsy benadryl where to buy rhea generics amlodipine buy liquidex arimidex. Buy benadryl quick dissolve strips arimidex buy online uk generic viagra gel sildenafil citrate gel buy arimidex 1mg buy benadryl tablets australia buy arimidex in uk. Non drowsy benadryl buy amlodipine online pharmacy where can i buy baby benadryl.

 • amlodipine besylate generic equivalent
 • amlodipine generic medication
 • amlodipine besylate generic cost
 • generic for amlodipine benazepril
 • amlodipine generic vs brand
 • amlodipine atorvastatin generic
 • amlodipine generic form


Amlodipine 120 Pills 10mg $149 - $1.24 Per pill
Amlodipine 120 Pills 10mg $149 - $1.24 Per pill
Amlodipine 60 Pills 10mg $89 - $1.48 Per pill
Amlodipine 60 Pills 10mg $89 - $1.48 Per pill
Amlodipine 60 Pills 10mg $89 - $1.48 Per pill
Amlodipine 90 Pills 10mg $119 - $1.32 Per pillOnline medication cialis Where to buy tretinoin cream 0.1 Orlistat kaufen in österreich Buy ventolin cheap Drugstore primer brands Buy amoxicillin for humans online Over the counter equivalent to tretinoin Best online pharmacy for propecia Wellbutrin 150 mg cost Propecia cost ontario


Buy generic flonase nasal spray online can i buy amlodipine in spain amlodipine price ireland ambien over the counter or prescription. Can i buy amlodipine in spain generic flonase costco zyban rezeptfrei online kaufen tab amlodipine doses buy real viagra online cheap. Generic flonase cost target amlodipine generic brand zyban rezeptfrei bestellen ambien 5mg or 10mg zovirax in the us. Amlodipine felodipine equivalent doses is zovirax available in the us klonopin or ambien for sleep how much does generic flonase cost without insurance. Zovirax usa price cost of generic flonase at walmart zyban bestellen rezeptfrei amlodipine ratiopharm italia 10mg. Buy viagra online for sale tab amlodipine doses zovirax in us generic flonase lawsuit buy cheapest viagra online uk is klonopin or ambien better for sleep. Flonase generic walmart buy cheapest generic viagra online buy viagra online cheapest buy viagra online california. Amlodipine besylate generic cost purchasing viagra online for cheap ambien 10 or 20 mg zyban rezeptfrei kaufen cheapest place to buy viagra online uk. Ambien or klonopin amlodipine benazepril doses amlodipine doses available can you buy amlodipine over the counter in spain generic of flonase nasal spray. Flonase generic price walmart generic name flonase nasal spray zovirax cost usa buy viagra online prices buy viagra online canadian pharmacy. Flonase generic amlodipine price ireland generic flonase manufacturer amlodipine besylate doses buy flonase generic. Amlodipine valsartan doses klonopin or ambien flonase generic walgreens buy viagra cheap online australia zovirax price usa flonase generic cost. Generic flonase headache flonase generic manufacturers is there a generic for flonase nasal spray zovirax cream united states.

 • Amlodipine in Fayetteville
 • Amlodipine in Broome


Femara vs tamoxifen breast cancer treatment amlodipine 10 berlin cymbalta price no insurance cheapest price for cymbalta. Effects of tamoxifen vs raloxifene on the risk of developing buy viagra tablets online cough medicine with amlodipine femara vs tamoxifen breast cancer best price on generic cymbalta. Cialis online consegna 24 ore cialis 5 mg online uk generic tamoxifen vs nolvadex cymbalta generic cost acheter propranolol sans ordonnance. What is the medicine amlodipine besylate how much does cymbalta generic cost generic medication for amlodipine-valsartan cymbalta online pharmacy price amlodipine bp medicines equivalent. What is the best price on cymbalta 30mg authentic cialis online how much does amlodipine benazepril cost. Cialis gĂĽnstig online kaufen cialis australia online buy viagra online no best price for cymbalta buy viagra online mexico. Buy viagra online melbourne amlodipine cold medicine effects of tamoxifen vs raloxifene on the risk of developing invasive breast cancer. Tamoxifen vs arimidex cost cheapest price for generic cymbalta evista vs tamoxifen breast cancer prevention. Best price on cymbalta cymbalta uk cost cymbalta price us cialis uk buy online how much does amlodipine besylate 10 mg cost. Raloxifene vs tamoxifen breast cancer raloxifene vs tamoxifen breast cancer treatment buy viagra online mastercard. Cialis veilig online bestellen what kind of medicine is amlodipine besylate unisom buy online cialis online rechnung tamoxifen 10mg vs 20mg amlodipine medicinescomplete. Acheter du propranolol Generic dutasteride online how much does amlodipine cost uk amlodipine besylate and cold medicine tamoxifen vs raloxifene for breast cancer chemoprophylaxis. Tamoxifen vs letrozole breast cancer Cost of avodart unisom sleepgels buy online buy viagra online shop what kind of medicine is amlodipine besylate. Cialis rezept online best price for cymbalta generic buy viagra online next day delivery buy viagra medicine online cialis gĂĽnstig online bestellen. Jual obat cialis online cymbalta cheapest price amlodipine medicine is for good drugstore eyeliner uk cymbalta price uk buy real viagra online cheap. Tamoxifen vs raloxifene osteoporosis cymbalta generic price cialis and viagra online amlodipine medicine.ie acheter propranolol en ligne.

 1. Metformin uk online
 2. Can i buy accutane in the uk
 3. Pharmacy in winnipeg canada
 4. Buy meldonium in canada


Port CoquitlamAdelsheimBreckerfeldSonnewaldeGevelsberg
MeckenheimKembergTöging am InnAmlodipine RintelnAmlodipine Bad Karlshafen
SenftenbergArnsteinNeuenhausLĂĽdinghausenPerleberg


 • best drugstore dupes uk
 • is amlodipine besylate a generic drug
 • good drugstore eye cream uk
 • amlodipine generic brand
 • amlodipine benazepril generic equivalent
 • best drugstore setting powder uk
 • amlodipine besylate generic cost


Drugstore shipping to uk buy generic acyclovir online over the counter viagra vancouver viagra available over the counter in canada is viagra available over the counter in canada. Is tinidazole available over the counter amlodipine and cough medicine Buy online cialis uk over the counter viagra ontario medicine amlodipine tablets. Ashwagandha buy online canada medicine amlodipine tablets Amlodipine 90 Pills 10mg $119 - $1.32 Per pill generic medicine for amlodipine amlodipine besylate medicine. Buy tinidazole over the counter is tinidazole sold over the counter tinidazole over the counter walgreens. Toradol pill uses tinidazole over the counter cvs can viagra be purchased over the counter in canada dosage for amlodipine besylate. Cost of toradol pills is viagra over the counter canada alternative medicine for amlodipine is viagra over the counter in canada. Over the counter viagra edmonton amlodipine medicine over the counter viagra substitute canada viagra over the counter canada toradol pills migraines viagra over the counter in canada. Tinidazole over the counter ashwagandha where to buy in canada does canada sell viagra over the counter amlodipine dosage for infants over the counter viagra alternative canada. Amlodipine cold medicine buy generic acyclovir cream medicine called amlodipine over the counter viagra montreal. Metronidazole or tinidazole over the counter toradol pain pill buy hydrochlorothiazide 12.5 mg amlodipine medicinenet is tinidazole over the counter. Over the counter viagra canada substitute what is the medicine amlodipine besylate amlodipine dosage for hypertension is viagra an over the counter drug in canada. Hydrochlorothiazide 25 mg buy amlodipine and allergy medicine hydrochlorothiazide 25 mg buy online is amlodipine besylate a generic drug. amlodipine generic vs brand amlodipine dosage for raynaud's amlodipine fast dissolving tablet where to buy hydrochlorothiazide 25 mg. Buy organic ashwagandha canada over the counter viagra toronto over the counter viagra in canada.

< Oxford online pharmacy viagra :: Pharmacy generic drug prices >

A nyelvi státustervezés feladatainak tisztázását, a nyelvi jogi helyzet leírását tűzte ki célul az a konferencia, amelyet Sepsiszentgyörgyön rendeztünk 2004 januárjában. A konferencia anyagából kötet jelent meg (Péntek-Benő 2005).

2004 szeptemberében az Intézet a BBTE Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékével közösen megszervezte a 13. Élőnyelvi Konferenciát, amely a Nyelvhasználat és nyelvi jogok címet viselte. Ennek a konferenciának az anyaga megjelent az Intézet kiadványsorozatában (Benő-Szilágyi N. szerk. 2006).

Az Intézet fő szervezője volt annak a műhelytalálkozónak, tanácskozásnak, amely 2006. aug. 30-szept. 2. között Debrecenben neves szakértők részvételével megtervezte és elindította a földrajzi nevek standardizációjával kapcsolatos munkálatokat. A Kárpát-medencei magyar helységnevek és tájnevek kodifikációs munkálataiban a kutatóállomásokon kívül folyamatosan részt vesz majd a magyar Földrajzinév-bizottság, az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke. A távlati munkálatok kutatási tervének elkészítését a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészeti tanszéke vállalta. 2006 és 2008 között elkezdődött az erdélyi település- és tájnevek rendszeres gyűjtése.

 

 

Kiadványok publikációk jegyzéke

A Termini Magyar Nyelvészeti Kutatóhálózat munkatársaival együttműködésben elkészült publikációk

2002. Hungarológia és dimenzionális nyelvészet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyvaskyla 2001. aug. 6-10). Debrecen - Jyvaskyla (Szerk.: Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János)
2003. Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 21. Budapest. Hrsg. Ferenc Glatz.
2003. Magyar értelmező kéziszótár. Budapest.
2004. Péntek János: A magyar nyelv szótárai, nyelvtanai, kézikönyvei és a határon túli magyar nyelvváltozatok. Magyar Tudomány 7: 724-726.
2004. Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest, 2004.
2005. A szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól. MNy 101/1: 105-113.
2007. Nyelv, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. aug. 22-26.) nyelvészeti előadásai. I. kötet. Debrecen-Budapest. (Szerk. Maticsák Sándor-Jankovics József-Nyerges Judit. Társszerk.: Kolláth Anna és Péntek János). 403 lap.
2007. Eőry Vilma főszerk.: Értelmező szótár+ I-II. Budapest.
2007. Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Idegen szavak szótára. Budapest.
2008. Fedinec Csilla szerk.: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest.
2008. Péntek János: Termini: magyar nyelvészeti kutatóállomások hálózata a Kárpát-medencében. Kisebbségkutatás 17/4: 699-722.
2009. Péntek János: Termini: the network of Hungarian linguistic research centres in the Carpathian Basin. Minorities Research 11: 97-123.
2010. Péntek János: Magyar nyelvtudományi kutatások a Kárpát-medencei külső régiókban. In: Fedinec Csilla szerk.: Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége. MTA MTK EB. Budapest. 145-186.


Intézeti kiadványok és publikációk

2002. Fazakas Emese főszerk.: Román-magyar közigazgatási szótár. Sepsiszentgyörgy: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 425 p.
2003. Benő Attila-Péntek János: Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 1. Kolozsvár, 222 lap.
2003. Benő Attila-Péntek János: Nyelvi jogok Romániában. In. Nádor Orsolya-Szarka László szerk.: Kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Budapest. 123-147.
2003. Benő Attila-Péntek János: Die juristische Regelung des Sprachgebrauchs in Rumänien und die Muttersprachensprecher. In: Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 21. Budapest. Hrsg. Ferenc Glatz. 71-86.
2004. Benő Attila, Becze Orsolya, Erdély Judit, Nagy Zsuzsanna, Ördög-Gyárfás Eszter, Sárosi Mardírosz Krisztina szerk.: Magyar-román közigazgatási szótár. Sepsiszentgyörgy: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 433 p.
2005. Benő Attila-Péntek János szerk.: Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 2. Kolozsvár, 206 lap.
2006. Benő Attila-Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 3.
2007. Benő Attila-Fazakas Emese-Szilágyi N. Sándor szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok I-II. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4. Kolozsvár.
2008. Benő Attila-Sárosi Mardírosz Krisztina szerk.: Román-magyar oktatásterminológiai szótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy, 151 p.
2009. Bálint Emese-Péntek János szerk.: Oktatás: nyelvek határán. Közelkép és helyzetkép a romániai magyar oktatásról. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 5. Kolozsvár, 184 lap.
2009. Benő Attila-Fazakas Emese-Sárosi Mardírosz Krisztina szerk.: Román-magyar oktatásterminológiai szótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy, 190 p. (második bővített és javított kiadás)
2010. Gál Noémi: A nyelvi revitalizáció. Elméletek, módszerek, lehetőségek. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 6. Kolozsvár.
2010. Román intézménynevek magyarul (www.sztanyi.ro, nyelvijogok.ro)
2009-2010 Román hivatalos űrlapok magyarul. Az Ügyintéző projekt. http://ispmn.gov.ro/hun/node/despre-proiect

Az Intézethez kapcsolódó, a témakörökkel foglalkozó kutatók fontosabb publikációinak jegyzéke

Péntek János

2001. A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai dolgozatok. Kolozsvár, 290 lap.
2001. A kisebbségi identitás dinamikája - más megközelítésben. Kisebbségkutatás 10/1: 15-20.
2002. Státus, presztízs, attitűd és a kisebbségi nyelvváltozatok értékelés. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvészet. 311-316.
2002. Örökség és kihívás. Az erdélyi magyar nyelvtudomány a század- és ezredfordulón. In: Tánczos Vilmos - Tőkés Gyöngyvér szerk.: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. I. kötet. Kolozsvár. 15-50.
2002. The Dynamics of Identity - a Different Approach. Minorities Research. 4: 8-14.
2003. Népi nevek, népi hagyományok. Marosvásárhely, 273 lap.
2004. Anyanyelv és oktatás. Csíkszereda. 164 lap.
2004. A külső régiók esélyei az új évszázad magyar nyelvi kommunikációjában. In: Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II. Budapest. 213-228.
2004. A moldvai magyar nyelv szótára - elvek és problémák. In: Kiss Jenő szerk.: Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. MNyTK. 221. sz. 180-196.
2004. A hiány tünetei a külső régiók magyar nyelvi változataiban. NyIrK 45/1-2: 117-123.
2005. Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában. MNy 101/4: 406-413.
2005. Magyarnyelvűség a mai Erdélyben. Magyar Szemle 14/3-4: 91-100. (Újraközölve: Ekler Andrea és Rosonczy Ildikó szerk.: Az év esszéi 2006. Budapest. 114-119.)
2006. Certainties and Doubts at Kalotaszeg. In: Balázs Balogh-Zoltán Ilyés (ed.): Perspectives of Diaspora Existence. Hungarian Diasporas in the Carpathian Basin - Historical and Current Contexts of a Specific Diaspora Interpretation and Its Aspects of Ethnic Minority Protection. Budapest. 65-78.
2006. A belső tagolódás kérdése a moldvai magyarban a szóföldrajz alapján. NyIrK 50/1-2: 29-52.
2006. Magyar nyelv, magyar nyelvhasználat Kolozsváron. In: Benő Attila-Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 3. Kolozsvár. 267-273.
2007. Transzszilvanizmusok, romanizmusok és a határtalanítás programja. In: Nyelv, nemzet, identitás. 115-124.
2007. Nyelv és identitás a Kárpát-medencében. Hitel 20/7: 91-98. (Újraközölve: Ekler Andrea-Rosonczy Ildikó szerk.: Az év esszéi 2008. Budapest, 2008. 135-144; Papp Endre szerk.: A visszaszerzés reménye. Húszéves a Hitel., Budapest, 2008. 541-547.)
2008. A magyar nyelv erdélyi helyzete és perspektívái. In: Fedinec Csilla szerk.: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest. 136-152.
2008. Hungarian Language in the Carpathian Basin: Status and Perspectives. In: Eurasian Studies Yearbook (Bloomington, Indiana) 80: 71-88.
2008. Az ë hang Kodály korában és ma. Nyr 132/4: 503-507.
2009. A romániai magyar közoktatás a kétnyelvűség szemszögéből. In: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. Kolláth Anna szerk. Bielsko-Biala, Budapest, Kansas, Maribor, Praha. 204-216.
2010. Anyanyelv és identitástudat. Debreceni Szemle 3: 160-168.
2010. Változatok és változások a mai magyar nyelvben. Magyar Nyelv 106, 1: 14-23.


Benő Attila

2001. A magyar-román nyelvi interferencia néhány szemantikai vonatkozása. IN: Borbély Anna (szerk.) Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, p. 37-44.
2001. Kölcsönszó és jelentésmező-módosulás. Magyar Nyelv 4. sz., 446-460.
2001. Szempontok a kölcsönszók jelentésmódosulásának elemzésében. IN: Papp György (szerk.) A 11. élőnyelvi konferencia előadásai., Újvidék (Novi Sad), p. 31-39.
2002. Csángó Dialect - Csángó Origins. IN: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation - Pro Minoritate Foundation. Budapest:, 163-176. (társszerző: Murádin László).
2002. Kölcsönszóhasználat, nyelvi környezet. Szabadság évkönyv 2003. Minerva Művelődési Egyesület, Kolozsvár: 140-147.
2002. Hogyan érvényesül a nyelv metaforikus jelentésrendszere? IN: Egyed Emese (szerk.) Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád professzor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 26-33.
2003. Szókölcsönzés és nyelvi kategorizáció. Modern Filológiai Közlemények 2003. 1. sz. 25-39.
2003. Közigazgatás és anyanyelvhasználat. IN: Kozma István - Papp Richárd (szerk.) Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 169-176.
2003. Román hatás a moldvai kétnyelvű beszélők megnyilatkozásaiban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1-2. sz., 105-116.
2004. A kölcsönszó jelentésvilága. A román-magyar nyelvi érintkezés lexikai-szemantikai kérdései. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület.
2004. Szókölcsönzés és metafora. In: Tóth Szergej (szerk.) Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged: Szegedi Egyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 52-57.
2004. Román kölcsönszó - magyar igekötő. P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit szerk., Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 223-229.
2004. Kölcsönszóhasználat, kódváltás a moldvai kétnyelvű beszélők megnyilatkozásában. In: Kiss Jenő (szerk.) Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 23-36.
2005. A kisebbségi jogok kodifikációjának néhány problémája. In: Péntek J. - Benő A, (szerk.) Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat, A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 2. Kolozsvár. Kiadja az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2005, 135-40.
2005. Hungarian in Romania. In: Anna Fenyvesi (ed.) Hungarian Language Outside Hungary. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. (Társszerző: Szilágyi N. Sándor), 2005: 133-162.
2006. A szaknyelvek helyzete Erdélyben. In: Kurtán Zs. - Silye M. - Strucz Z. (szerk.) Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és -kutatásban. Debrecen: Debreceni Egyetem, 23-27.
2006. Nyelvi jogok nyelvhasználat a közigazgatás területén Romániában. In: Benő, Attila-Szilágyi N., Sándor (szerk..), Nyelvi közösségek - nyelvi jogok. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 3. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2006. 36-42.
2007. Köznyelvi magyar szavak jelentésbövülése az erdélyi magyar nyelvváltozatban. In: Maticsák Sándor (szerk.) Nyelv, nemzet, identitás. I. kötet, Debrecen-Budapest, 2007. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 7-13.
2007. Köznyelvi magyar szavak jelentésbővülése az erdélyi magyar nyelvváltozatban. Benő Attila-Fazakas Emese-Szilágyi N. Sándor szerk., Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. I. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. 145-151.
2007. Nyelvi jogok és anyanyelvhasználat Romániában. In: Bodó Barna (szerk.) Nyelvi jogok, nyelvpolitika. Szórvány Alapítvány, Temesvár, 35-44.
2007. A hivatali nyelv és a nyelvi tervezés. In: Zelliger Erzsébet (szerk.) Nyelv, területiség, társadalom. A 14. élőnyelvi konferencia (Bük, 2006. október 9-11) előadásai. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 115-122.
2008. Kontaktológia.Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 201 p.
2008. Újabb magyar szótárak és a külső régiók magyar