SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Kezdőoldal
Szabó T. Attila
Életútja
Munkássága
  Ki volt Szabó T. Attila?

 

Életútja
Nagy elődök nyomdokain indulhatott el a fiatal Szabó T. Attila, amikor ki­sebb kitérők után (teológiai tanulmányok, rövid lelkészi szolgálat, irodalmi pró­bálkozások stb.) végül az anyanyelv "búvárlata" mellett döntött. Sylvester Jánostól Aranka Györgyön, Kriza Jánoson át hosszú a sor a közvetlen személyes hatást gyakorló erdélyi tudósokig, Kelemen Lajosig és Csűry Bálintig. Előbbitől a levéltári kutatás titkait, a pontosságot és igényességet sajátította el. Csűry Bálint (ekkortájt a Kolozsvári Református Kollégium tanára) a népnyelvkutatás elméletén kívül a gyakorlati terepmunkával ismertette meg. 1930 nyarán a moldvai csángókhoz tett közös gyűjtőútjukon érzékelte először Szabó T. Attila "a népi élet és a népi műveltség nyelvi anyagának nemzeti jelentőségét" (MNny. 3: 306). Kapcsolatuk Csűry Debrecenbe kerülése után sem szakadt meg. 1935-ben Csűry készítette elő Szabó T. Attila doktori szigorlatát (Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI-XIX. században), ő volt egyik vizsgáztatója is. A 30-as években a Csűry-iskola és az erdélyi népnyelvkutatók között, akik szinte kivétel nélkül Szabó T. Attila tanítványai, munkatársai voltak, szoros munkakapcsolat alakult ki. A Magyar Népnyelv, amíg tehette, fórumot biztosí­tott az erdélyi kutatóknak (l. az évkönyv I-IV. számait). Szabó T. Attila 1940 végén Csűrytől kért az akkor már általa vezetett kolozsvári Magyar Nyelvészeti Tanszékre egy frissen végzett nyelvjáráskutatót. Csűry választása Balassa Ivánra esett, őt később Imre Samu váltotta fel. Az ugyancsak ekkortájt alakult Erdélyi Tudományos Intézet, illetve annak Szabó T. Attila irányításával tevékenykedő nyelvészeti osztálya Csűry népnyelvkutató elveit igyekezett az ottani körülmé­nyekhez igazítva megvalósítani, továbbfejleszteni. Joggal írhatta tehát később (1966. június 18-án) egy Balassa Ivánhoz küldött levelében: "...talán leghálá­sabban magam őriztem, őriztettem meg az ő emlékét, magam igyekeztem talán legragaszkodóbban tovább éltetni az ő rendkívüli emberi és tudósi értékeit, nyelvjáráskutató elveit. És ha ma Csűry szellemi utódait keresik, talán legjogosabban Kolozsvár és nem másfelé kell mutatni" (24-6).
 
Tudományos munkássága

Szabó T. Attila névtani kutatásai - miként Balassa Iván is megállapítja - sok ponton kapcsolódnak a történelemhez, településtörténethez, történeti földrajzhoz, néprajzhoz stb. Ez az a tudományterület, melyet egész életén át művelt, és ahol nemcsak kiemelkedő eredményeket ért el, hanem ma is követhető módszereket dolgozott ki. A helynévkutatásban nem csupán az elméleti kérdések sokaságára mutatott rá (a Magyar Nyelvben megjelent több mint kétszáz kisebb-nagyobb cikkének fele a helynevekkel van kapcsolatban), hanem máig érvényes útmutatást fogalmazott meg a helyszíni gyűjtéshez is. Ennek bizonyítására elég A helynévgyűjtés jelentősége (MNy. 30: 160-80) és a Miért és hogyan gyűjtsünk helyneveket? (Népművelési Füzetek 4. sz.) című napjainkban is sokat forgatott tanulmányaira hivatkozni. Az elvei alapján folytatott erdélyi helynévgyűjtő munkának - melyet ő és az általa nevelt fiatal gyűjtőgárda végzett - már a kezdet éveiben is imponáló eredményei voltak. Ezekről a Magyar Népnyelvben olvashatunk összegző áttekintést (3: 311-2, 4: 476-9). Szabó T. Attila itthoni hatása a Csűry-iskola helynévgyűjtő tevékenységében is kimutatható, hiszen a bihari térségben főként az ő útmutatója alapján folyt a helynévgyűjtés. De hatása az 1960-as években kibontakozó helynévgyűjtő moz­galomban is fellelhető. Tegyük hozzá ehhez, az utóbbi években tapasztalható megtorpanás azonban aligha töltené el büszkeséggel. Az 1940-es évektől élete végéig gyarapított Erdélyi Helytörténeti Adattár nagyszerű terve ugyan még nem valósult meg, de az egyes becslések szerint az egy milliót is meghaladó adatmennyiség megvan és várja, hogy kötetekké rendeződve a kutatás rendelkezésére álljon. Cédulaanyagának egy részét Szabó T. Attila az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárba is beépítette. De jelentős eredményeket ért el a személynévkutatásban is, különösen értékesek, ha egyáltalán tehetünk ilyen megszorítást, a becenevekkel foglalkozó dolgozatai, így pl. A kolozsvári becenevek a XVI-XIX. században (NytudÉrt. 59. sz.), A magyar becenevek alakulásmódjairól (NyIrK. 10: 275-8, MNy. 64: 205-6). Névtudományi munkásságának jelentőségét Kálmán Béla tömören így fogalmazta meg: "Szabó T. Attila szervezte önálló tudományággá a névtant a magyar nyelvterületen" (MNy. 84: 5, Balassa 67-78).

Szabó T. Attila életművének másik csúcspontját a nyelvjáráskutatás és az ahhoz kapcsolódó nyelvatlaszmunka jelenti. Miként egykori tanítványa, Benkő Loránd írja: "A magyar nyelvjáráskutatás Csűry Bálint kezdeményezte megújhodásának, fellendülésének Szabó T. Attila volt az erdélyi úttörője" (MNy. 62: 121). Nevéhez fűződik az első magyar megjelent nyelvatlasz "Huszonöt lap Kolozsvár és környéke népnyelvi térképé"-ből (Gálffy Mózes és Márton Gyula társszerzőkkel, Kolozsvár 1944. Erdélyi Tudományos Füzetek 181). Programjai közül talán legfontosabb a csángó kutatás volt, amely az 1930-ban Csűryvel közösen tett csángó gyűjtőútjával vette kezdetét. A csángó nyelvföldrajzi kutatást Szabó T. Attila és munkatársai (Márton Gyula, Gálffy Mózes, Nagy Jenő, Murádin László, Vámszer Márta és mások) a Kolozsvár környékén már bevált kérdőívvel végezték. Ennek eredményeként még nyilvánvalóbbá vált, hogy a csángóság nem egységes, hanem az északi csángók (Szabófalva és környéke), a déli csángók (Bogdánfalva és környéke), illetve a székelyes csángók csoportjára oszlik. E kutatóprogram betetőzése A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. E munka irányítását Szabó T. Attilától később Márton Gyula vette át. 1969-re a csángó atlasz kézirata már készen áll, de kiadására Romániában nem kerülhetett sor. Az atlasz 1991-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadásában látott napvilágot a kéziratos térképek egyszerű sokszorosításával (MNyTK. 193. sz.). A másik nagy vállalkozásnak, A Romániai Magyar Nyelvatlasznak a munkálatai az 1950-es években kezdődtek. Kérdőívébe a Kolozsvár környéki, a csángó és a fekete-Körös-völgyi atlasz kérdései mellett a Magyar Nyelvjárások Atlaszáét is beépítették. Az atlasz munkálatainak történetéről, nehézségeiről a nyelvatlasz első kötetének megjelenése kapcsán is olvashatunk (Juhász : MNy. 93: 199, Deme: MNy. 93: 235). Ennek summázata, hogy a háromtagú gyűjtőgárdából politikai okokból koholt vádakkal eltávolították Gazda Ferencet, majd Nagy Jenőt, így az egész munka Murádin Lászlóra há­rult, aki 1959-1967 között egyedül gyűjtötte össze a hatalmas adatmennyiséget. Az anyag kiadása a Magyar Nyelvtudományi Társaság gondozásában Juhász Dezső irányításával Magyarországon történik. Eddig két kötet jelent meg (Budapest 1995, 1996). E két kiemelt programon kívül még számos nyelvföldrajzi vállalkozás folyt Erdélyben. 1949-1975 között a kolozsvári nyelvészeti iskola 12 tájnyelvi atlasz anyagát gyűjtötte össze. Munkálataikban Szabó T. Attila tevőlegesen már nem vett részt, de szellemi irányítóként, tanácsadóként igen. (Nyelvföldrajzi elképzeléseit főként Márton Gyula vitte és fejlesztette tovább.) A magyar nyelv kutatásának szempontjából felbecsülhetetlen értékű anyag kiadását az utóbbi években az Akadémiai Kiadó és a Magyar Nyelvtudományi Társaság kezdte el (87-8).

Az eddig említetteken kívül a szerző szól az életmű másik csúcsát jelentő Er­délyi Magyar Szótörténeti Tárról is (98-108), melynek anyagát Szabó T. Attila évtizedeken át gyűjtötte, s amelynek jelentőségét Benkő Samu, az erdélyi művelődéstörténet kiemelkedő tudósa így fogalmazta meg: "...a Tár amellett, hogy több szaktudomány nélkülözhetetlen munkaeszköze, «olvasmánynak is remek», mert a szaktudományban járatlan olvasó is úgy veheti kézbe és forgathatja, hogy az nemcsak tájékoztatja egy-egy szónak a múltjáról, hanem a sok példamondatnak köszönhetően a felhalmozott nyelvi szépségekben gyönyörködhet is...". De a nyelvtörténet és a szófejtés tudósának is szentel egy fejezetrészt a szerző csakúgy, mint a nyelvművelőnek, aki a tanítónő édesanya hatására korán elkötelezte magát a magyar nyelv ápolásának ügye mellett. Vallotta, hogy kisebbségi körülmények között nemcsak a nyelvművelés parancsoló feladat, hanem az eredmények minél szélesebb körben történő terjesztése is.

Buy Viagra Over The Counter In Australia. Best Quality PillsViagra comes as a tablet containing sildenafil citrate, to take by mouth. For most men, the recommended dose is 50 mg. taken, as needed, approximately 1 hour before sexual activity. However, sildenafil citrate may be taken anywhere from 4 hours to 0.5 hour before sexual activity. Based on effectiveness and toleration, the dose may be increased to a maximum recommended dose of 100 mg or decreased to 25 mg. The maximum recommended dosing frequency is once per day.

SkiatookWauchulaSouthbridgeFederal WayViagra LangfordWhiteWestminsterPortlandOglethorpe


How much is generic viagra in canada viagra going generic in canada buy lasix cheap online clomid kaufen schweiz green tea pills vs raspberry ketone dapoxetine for sale in usa. Clomid und tamoxifen kaufen order viagra online germany farmaco generico tadalafil buying viagra online in canada finasterid 5 mg ohne rezept. Finasterid 5mg kaufen ohne rezept dapoxetine for sale order viagra fast delivery finasterid 1mg kaufen ohne rezept clomid für männer kaufen. Finasterid 1 mg bestellen ohne rezept generico de tadalafil en mexico buying generic viagra in canada tadalafil generico precio. Order viagra online in australia buy viagra online canadian tadalafil generico precio españa existe tadalafil generico mexico. Order viagra overnight delivery finasterid online bestellen ohne rezept finasteride 5mg ohne rezept tadalafil tablets generic. Is generic viagra available in canada clomid tamoxifen kaufen dapoxetine for sale in australia order viagra online overnight delivery. Finasteride 5mg ohne rezept clomid tabletten kaufen is there generic viagra in canada viagra by mail canada existe tadalafil generico en mexico. Farmaci generici a base di tadalafil viagra order online uk dapoxetine sale tadalafil generico precio en mexico buy viagra online canadian pharmacy. Order viagra online generic Cheap viagra online with prescription finasteride 5mg ohne rezept canada viagra mail order clomid kaufen österreich finasterid ohne rezept kaufen. Clomid im internet kaufen buy viagra online cheap canada is generic tadalafil available in canada how much does generic viagra cost in canada finasterid ohne rezept kaufen. Finasterid 5mg ohne rezept finasterid 5mg kaufen ohne rezept clomid sicher kaufen Where can i buy viagra pills over the counter raspberry ketone powder vs pills finasterid 1mg ohne rezept. Viagra order online clomid zum absetzen kaufen finasterid 1mg ohne rezept dapoxetine for sale uk tadalafil generic brands finasterid 5mg ohne rezept kaufen. Generic viagra ship to canada buy cheap lasix online clomid in holland kaufen when does viagra go generic in canada. Order viagra online from canada generic viagra cost canada buy lasix cheap viagra order europe is viagra generic available in canada buy lasix online cheap. Donde comprar tadalafil generico en mexico tadalafil generico mexico df finasterid online bestellen ohne rezept order viagra online uk dapoxetine for sale online. Clomid clomifen kaufen tadalafil generico preco buy cheap lasix finasterid ohne rezept bestellen is there a generic for viagra in canada. Finasterid 1mg kaufen ohne rezept finasterid 1mg kaufen ohne rezept buy generic viagra online from canada venta de tadalafil generico en mexico. Buying viagra online canadian pharmacy finasterid ohne rezept bestellen raspberry ketone drops vs pills is generic viagra safe from canada. Raspberry ketone vs diet pills tadalafil 5mg generico preço buying viagra online from canada cost generic viagra canada tadalafil generico en farmacias de mexico. Finasterid 5mg ohne rezept kaufen order viagra online free shipping raspberry ketone pills vs drops.

 • can we buy viagra over the counter
 • where to buy viagra over the counter in toronto
 • buy viagra over the counter manchester
 • where to buy viagra over the counter uk


Viagra 120 Pills 50mg $145 - $1.21 Per pill
Viagra 120 Pills 50mg $145 - $1.21 Per pill
Viagra 60 Pills 100mg $95 - $1.58 Per pill
Viagra 90 Pills 50mg $115 - $1.28 Per pill 1. Where to buy orlistat in australia
 2. Amoxil 500mg capsule price
 3. Buy generic zoloft canada
 4. Order cialis online pharmacy
 5. Drugstore tinted eyebrow gel
 6. Best nolvadex uk
 7. Pharmacy online usa international shipping
 8. Can i buy augmentin over the counter
 9. Sildenafil doc generici on line


Buy amoxicillin online ireland keppra to buy Viagra generic for sale flonase coupon otc eu viagra versand apotheke ohne rezept. Buy generic keppra priligy menarini quanto costa flonase release date otc flonase generic otc viagra kaufen ohne rezept köln. Priligy uk cost buy keppra online uk flonase otc price Inderal medication for migraines amoxicillin over the counter spain flonase cost otc flonase otc cvs. Buy generic zyvox lisinopril weight loss or gain priligy quanto costa can you buy amoxicillin over the counter in spain. Viagra uk without viagra kaufen ohne rezept in freiburg viagra alternatives in uk viagra kaufen ohne rezept ohne kreditkarte is lisinopril a beta blocker or calcium channel blocker. Buy flonase otc flonase otc price cvs Viagra 120 Pills 100mg $159 - $1.33 Per pill is lisinopril a brand name or generic. Where can i buy viagra over the counter in edinburgh buy zyvox online viagra bestellen ohne rezept amoxicillin over the counter in france. Where can i buy keppra for my dog how much does priligy cost in australia flonase going otc date lisinopril dosage once or twice a day. Flonase going otc can you buy amoxicillin over the counter in germany flonase otc buy zyvox canada zyvox buy priligy cost ireland zyvox buy online. buy viagra over the counter uk cost of priligy in australia buy keppra xr online flonase allergy relief otc gibt es viagra auch ohne rezept. Viagra wholesale uk can you buy amoxicillin over the counter in portugal is viagra otc in uk is viagra prescription in uk. Flonase otc release date priligy australia cost nasacort otc compared to flonase flonase walmart otc buy keppra uk. Can you buy amoxicillin over the counter in france viagra in the uk over the counter buy keppra online buy generic keppra online. Flonase walgreens otc viagra in spanien ohne rezept kaufen.

 • Viagra in Kamloops
 • Viagra in San jose
 • Viagra in El paso


Where to buy viagra pills online can i buy levitra online buy levitra online from usa where to buy diflucan over the counter. Generic viagra order online buy viagra uk cheap levitra order online can i buy diflucan over the counter in canada sildenafil 50 mg 24 stück rezeptfrei what do neurontin pills do. Online viagra order neurontin and sleeping pills sildenafil rezeptfrei kaufen buy viagra manchester buy viagra and cialis online neurontin and sleeping pills. Levitra generika docmorris buy viagra alternatives uk sildenafil 50 mg comprar can i buy diflucan over the counter in ireland. Sildenafil generika rezeptfrei kaufen levitra generika schweiz viagra online best site to buy from where can i order viagra online in canada. Buy original viagra in uk neurontin and diet pills levitra schmelztablette generika best online site to buy generic viagra. Comprar online sildenafil levitra generika strips comprar sildenafil farmacia online levitra generika schnelle lieferung neurontin pain pills neurontin pills. what this medicine is for. Viagra safe online order can you purchase diflucan over the counter comprar viagra sildenafil generico can i buy genuine viagra online where can i buy diflucan over the counter. Sildenafil 25 mg rezeptfrei buy viagra uk online best website to buy viagra uk online order for viagra where can i purchase diflucan over the counter. Can you get diflucan over the counter in canada what is the best place to buy generic viagra online sildenafil rezeptfrei länder levitra generika spanien online order of viagra. Buy single viagra pills uk how do i buy viagra online order viagra from canada online can you buy levitra online what are neurontin pills for. Sildenafil rezeptfrei deutschland Viagra 120 Pills 50mg $145 - $1.21 Per pill order levitra online usa is it ok to order viagra online. Can i purchase diflucan over the counter comprar online sildenafilo buy viagra with dapoxetine online order levitra online uk. Mail order levitra online sildenafil ratiopharm bestellen rezeptfrei buy levitra online from canada what are neurontin pills for. Generic diflucan otc buy viagra online in london buy levitra online in usa viagra cialis levitra buy online buy viagra england sildenafil 25 mg rezeptfrei kaufen. Comprare sildenafil online buy viagra online in new zealand levitra generika apotheke sildenafil 1a pharma rezeptfrei kaufen. Neurontin pain pills gibt es levitra als generika how can i get diflucan over the counter viagra online order canada viagra online money order.

 1. How much viagra cost uk
 2. What is the dosage of finasteride for hair loss
 3. Over the counter drug for synthroid
 4. Accutane safe to buy online
 5. Purchase avodart online


HallstadtPrescottHarrisburgViagra Saint LeonardDel Mar
Greater VancouverViagra ChilliwackOrangeCoffs HarbourGeraldton
Viagra Dodd CityLeesburgBethesdaCovingtonViagra Delaware


 • pharmacy online usa international shipping
 • online pharmacy usa international delivery
 • pharmacy online uk free delivery
 • buy viagra over the counter london
 • online pharmacy uk delivery
 • generic pharmacy delivery
 • where to buy viagra over the counter in toronto
 • online pharmacy uk fast delivery
 • can you buy viagra over the counter in europe


Lisinopril 20 mg prezzo lisinopril tablets uk lisinopril 40 mg tablet lupin lisinopril 20 mg tabletki buy real viagra online. Buy amoxicillin from uk real viagra canada what is lisinopril 20mg tab internl lb himcolin gel buy online order brand viagra online. Buy himalaya himcolin lisinopril 20 mg pills buy actonel 150 mg online lisinopril 20 mg tablet san lisinopril prinivil zestril 20 mg tablet how do i order viagra online. Order lisinopril online order viagra online nz buy amoxicillin over counter uk lisinopril 40 mg tablet price. Lisinopril-hydrochlorothiazide 20-25 mg tablet how can you buy real viagra online in usa what is lisinopril 20 mg tablet order viagra online next day. Lisinopril tablets 40 mg viagra generico con receta precio buy brand viagra cheap lisinopril hctz order online precio de viagra generica. Can i buy amoxicillin over the counter in canada Donde comprar propecia en barcelona lisinopril 20 mg tabletki lisinopril 40 mg tablet lupin. Buy viagra online real lisinopril hctz 20-25 mg tablet lisinopril 20 mg tabletta viagra generic sildenafil citrate himcolin buy cost of lisinopril 20 mg without insurance. Cost of lisinopril 20 mg lisinopril 40 mg tablets lisinopril 40 mg tablet can i buy amoxicillin over the counter in mexico lisinopril 40 mg oral tablet what is lisinopril 20 mg tablet. Buy actonel 150 mg can i buy amoxicillin over the counter in spain how much does lisinopril 20 mg cost can you buy amoxicillin over the counter in lanzarote. Lisinopril