SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Kezdőoldal
Szabó T. Attila
Életútja
Munkássága
  Ki volt Szabó T. Attila?

 

Életútja
Nagy elődök nyomdokain indulhatott el a fiatal Szabó T. Attila, amikor ki­sebb kitérők után (teológiai tanulmányok, rövid lelkészi szolgálat, irodalmi pró­bálkozások stb.) végül az anyanyelv "búvárlata" mellett döntött. Sylvester Jánostól Aranka Györgyön, Kriza Jánoson át hosszú a sor a közvetlen személyes hatást gyakorló erdélyi tudósokig, Kelemen Lajosig és Csűry Bálintig. Előbbitől a levéltári kutatás titkait, a pontosságot és igényességet sajátította el. Csűry Bálint (ekkortájt a Kolozsvári Református Kollégium tanára) a népnyelvkutatás elméletén kívül a gyakorlati terepmunkával ismertette meg. 1930 nyarán a moldvai csángókhoz tett közös gyűjtőútjukon érzékelte először Szabó T. Attila "a népi élet és a népi műveltség nyelvi anyagának nemzeti jelentőségét" (MNny. 3: 306). Kapcsolatuk Csűry Debrecenbe kerülése után sem szakadt meg. 1935-ben Csűry készítette elő Szabó T. Attila doktori szigorlatát (Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI-XIX. században), ő volt egyik vizsgáztatója is. A 30-as években a Csűry-iskola és az erdélyi népnyelvkutatók között, akik szinte kivétel nélkül Szabó T. Attila tanítványai, munkatársai voltak, szoros munkakapcsolat alakult ki. A Magyar Népnyelv, amíg tehette, fórumot biztosí­tott az erdélyi kutatóknak (l. az évkönyv I-IV. számait). Szabó T. Attila 1940 végén Csűrytől kért az akkor már általa vezetett kolozsvári Magyar Nyelvészeti Tanszékre egy frissen végzett nyelvjáráskutatót. Csűry választása Balassa Ivánra esett, őt később Imre Samu váltotta fel. Az ugyancsak ekkortájt alakult Erdélyi Tudományos Intézet, illetve annak Szabó T. Attila irányításával tevékenykedő nyelvészeti osztálya Csűry népnyelvkutató elveit igyekezett az ottani körülmé­nyekhez igazítva megvalósítani, továbbfejleszteni. Joggal írhatta tehát később (1966. június 18-án) egy Balassa Ivánhoz küldött levelében: "...talán leghálá­sabban magam őriztem, őriztettem meg az ő emlékét, magam igyekeztem talán legragaszkodóbban tovább éltetni az ő rendkívüli emberi és tudósi értékeit, nyelvjáráskutató elveit. És ha ma Csűry szellemi utódait keresik, talán legjogosabban Kolozsvár és nem másfelé kell mutatni" (24-6).
 
Tudományos munkássága

Szabó T. Attila névtani kutatásai - miként Balassa Iván is megállapítja - sok ponton kapcsolódnak a történelemhez, településtörténethez, történeti földrajzhoz, néprajzhoz stb. Ez az a tudományterület, melyet egész életén át művelt, és ahol nemcsak kiemelkedő eredményeket ért el, hanem ma is követhető módszereket dolgozott ki. A helynévkutatásban nem csupán az elméleti kérdések sokaságára mutatott rá (a Magyar Nyelvben megjelent több mint kétszáz kisebb-nagyobb cikkének fele a helynevekkel van kapcsolatban), hanem máig érvényes útmutatást fogalmazott meg a helyszíni gyűjtéshez is. Ennek bizonyítására elég A helynévgyűjtés jelentősége (MNy. 30: 160-80) és a Miért és hogyan gyűjtsünk helyneveket? (Népművelési Füzetek 4. sz.) című napjainkban is sokat forgatott tanulmányaira hivatkozni. Az elvei alapján folytatott erdélyi helynévgyűjtő munkának - melyet ő és az általa nevelt fiatal gyűjtőgárda végzett - már a kezdet éveiben is imponáló eredményei voltak. Ezekről a Magyar Népnyelvben olvashatunk összegző áttekintést (3: 311-2, 4: 476-9). Szabó T. Attila itthoni hatása a Csűry-iskola helynévgyűjtő tevékenységében is kimutatható, hiszen a bihari térségben főként az ő útmutatója alapján folyt a helynévgyűjtés. De hatása az 1960-as években kibontakozó helynévgyűjtő moz­galomban is fellelhető. Tegyük hozzá ehhez, az utóbbi években tapasztalható megtorpanás azonban aligha töltené el büszkeséggel. Az 1940-es évektől élete végéig gyarapított Erdélyi Helytörténeti Adattár nagyszerű terve ugyan még nem valósult meg, de az egyes becslések szerint az egy milliót is meghaladó adatmennyiség megvan és várja, hogy kötetekké rendeződve a kutatás rendelkezésére álljon. Cédulaanyagának egy részét Szabó T. Attila az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárba is beépítette. De jelentős eredményeket ért el a személynévkutatásban is, különösen értékesek, ha egyáltalán tehetünk ilyen megszorítást, a becenevekkel foglalkozó dolgozatai, így pl. A kolozsvári becenevek a XVI-XIX. században (NytudÉrt. 59. sz.), A magyar becenevek alakulásmódjairól (NyIrK. 10: 275-8, MNy. 64: 205-6). Névtudományi munkásságának jelentőségét Kálmán Béla tömören így fogalmazta meg: "Szabó T. Attila szervezte önálló tudományággá a névtant a magyar nyelvterületen" (MNy. 84: 5, Balassa 67-78).

Szabó T. Attila életművének másik csúcspontját a nyelvjáráskutatás és az ahhoz kapcsolódó nyelvatlaszmunka jelenti. Miként egykori tanítványa, Benkő Loránd írja: "A magyar nyelvjáráskutatás Csűry Bálint kezdeményezte megújhodásának, fellendülésének Szabó T. Attila volt az erdélyi úttörője" (MNy. 62: 121). Nevéhez fűződik az első magyar megjelent nyelvatlasz "Huszonöt lap Kolozsvár és környéke népnyelvi térképé"-ből (Gálffy Mózes és Márton Gyula társszerzőkkel, Kolozsvár 1944. Erdélyi Tudományos Füzetek 181). Programjai közül talán legfontosabb a csángó kutatás volt, amely az 1930-ban Csűryvel közösen tett csángó gyűjtőútjával vette kezdetét. A csángó nyelvföldrajzi kutatást Szabó T. Attila és munkatársai (Márton Gyula, Gálffy Mózes, Nagy Jenő, Murádin László, Vámszer Márta és mások) a Kolozsvár környékén már bevált kérdőívvel végezték. Ennek eredményeként még nyilvánvalóbbá vált, hogy a csángóság nem egységes, hanem az északi csángók (Szabófalva és környéke), a déli csángók (Bogdánfalva és környéke), illetve a székelyes csángók csoportjára oszlik. E kutatóprogram betetőzése A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. E munka irányítását Szabó T. Attilától később Márton Gyula vette át. 1969-re a csángó atlasz kézirata már készen áll, de kiadására Romániában nem kerülhetett sor. Az atlasz 1991-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadásában látott napvilágot a kéziratos térképek egyszerű sokszorosításával (MNyTK. 193. sz.). A másik nagy vállalkozásnak, A Romániai Magyar Nyelvatlasznak a munkálatai az 1950-es években kezdődtek. Kérdőívébe a Kolozsvár környéki, a csángó és a fekete-Körös-völgyi atlasz kérdései mellett a Magyar Nyelvjárások Atlaszáét is beépítették. Az atlasz munkálatainak történetéről, nehézségeiről a nyelvatlasz első kötetének megjelenése kapcsán is olvashatunk (Juhász : MNy. 93: 199, Deme: MNy. 93: 235). Ennek summázata, hogy a háromtagú gyűjtőgárdából politikai okokból koholt vádakkal eltávolították Gazda Ferencet, majd Nagy Jenőt, így az egész munka Murádin Lászlóra há­rult, aki 1959-1967 között egyedül gyűjtötte össze a hatalmas adatmennyiséget. Az anyag kiadása a Magyar Nyelvtudományi Társaság gondozásában Juhász Dezső irányításával Magyarországon történik. Eddig két kötet jelent meg (Budapest 1995, 1996). E két kiemelt programon kívül még számos nyelvföldrajzi vállalkozás folyt Erdélyben. 1949-1975 között a kolozsvári nyelvészeti iskola 12 tájnyelvi atlasz anyagát gyűjtötte össze. Munkálataikban Szabó T. Attila tevőlegesen már nem vett részt, de szellemi irányítóként, tanácsadóként igen. (Nyelvföldrajzi elképzeléseit főként Márton Gyula vitte és fejlesztette tovább.) A magyar nyelv kutatásának szempontjából felbecsülhetetlen értékű anyag kiadását az utóbbi években az Akadémiai Kiadó és a Magyar Nyelvtudományi Társaság kezdte el (87-8).

Best Online Pharmacy For Propecia. Best Quality PillsPropecia is the first and only once-a-day FDA-approved pill proven to treat male pattern hair loss on the vertex (top of head) and anterior mid-scalp area (middle front of head) in men only.

RabenauWalsrodeMarktheidenfeldKoblenzBrĂĽhlHemauStollbergVelburgKaisersesch


Provera price list generic propecia online uk provera 10mg price propecia online for sale buy generic propecia online cheap. Where to buy topical propecia allegra or claritin for allergies where can i buy propecia depo provera price malaysia propecia for sale. Cost of provera 10mg propecia for sale in uk where to buy minoxidil and propecia depo provera price canada. Can i buy prozac in the uk depo provera cost canada provera tablet 10mg price azithromycin order online usa where to buy propecia in calgary. Depo provera cost at walgreens where do i buy propecia generic drug for allegra where to buy propecia pills buy prozac over the counter. Generic propecia online cheap where to buy prozac online allegra dosage for 2 yr old orlistat cena w czechach where to buy prozac from. Zyrtec or allegra for cat allergies allegra coupon for iphone where can i buy propecia pills how much does it cost to get a depo provera shot order azithromycin online uk. Price for provera 10mg propecia 5mg for sale uk generic propecia for sale where to buy propecia in ireland where can you buy propecia azithromycin 500 mg order online. Provera pill price depo provera price range provera cost in india depo provera 150 mg price provera tablet price. Allegra dosage for babies propecia for sale in canada Finasterid lek cena where to buy propecia cheap generic name for allegra d 24 hour provera price in mercury drug philippines. Buy prozac in london allegra dosage for 3 year old provera 5mg cost cost of depo provera without insurance allegra or zyrtec for seasonal allergies. How much does the depo provera shot cost without insurance propecia pills for sale price of the depo provera shot generic propecia online usa depo provera price uk. Provera price philippines allegra vs zyrtec for seasonal allergies generic propecia order online propecia online nz allegra dosage for 2 year old. Propecia for sale usa where to buy propecia generic depo provera cost without insurance where to buy finasteride proscar propecia depo provera cost philippines. Provera pills price depo provera shot cost without insurance depo provera price australia how much does depo provera cost without insurance. Where can i buy propecia tablets depo provera injection price ireland best place to buy generic propecia online. Provera 10mg price where can i buy propecia in canada propecia finasteride for sale depo provera price in the philippines Propecia 120 Pills 5mg $165 - $1.38 Per pill. Depo provera cost uk depo provera cost south africa cost for provera where can i buy prozac in the uk which is better for seasonal allergies allegra or zyrtec. Propecia generic online pharmacy where can i buy propecia in australia provera price comparison buy generic propecia online where do you buy propecia. Provera price in philippines depo provera price ontario provera price in india flagyl 500 mg 20 tablet depo provera price range can you buy prozac over the counter uk. Provera price in mercury drug where can i buy finasteride propecia depo provera price ontario.

propecia online ordering
acquisto propecia online sicuro
propecia online uk buy
propecia comprar online
order propecia online uk
safe online pharmacy propecia

Propecia 120 Pills 1mg $80 - $0.67 Per pill
Propecia 180 Pills 1mg $110 - $0.61 Per pill
Propecia 30 Pills 5mg $55 - $1.83 Per pillGeneric vs brand finasteride Can i buy diflucan over the counter in australia Amoxicillin buy online canada Phenergan cream tac dung


Propecia uk prescription buy benicar hct 40 25 cialis dose normale buy propecia online pharmacy propecia on prescription uk Generic albuterol tablets buy famvir online. Buy propecia from canada buy benicar online canada buying propecia in ireland lisinopril oral solution buy finasteride proscar propecia cialis dosage cost dosage viagra cialis levitra. Private prescription propecia uk online propecia prescription lisinopril-hydrochlorothiazide oral dosage buy benicar hct 20 12.5 mg cialis dosage c20. Propecia for sale in ireland cialis best dosage buy propecia online without prescription purchase accutane online buy benicar hct online lisinopril oral. Lisinopril-hydrochlorothiazide 20-25 mg oral tab Generic cialis from uk propecia with prescription can i buy propecia in ireland. How much is propecia on prescription propecia prescription canada cialis loading dose buy propecia generic what is lisinopril oral generic propecia ireland. Cialis dose viagra propecia prescription uk propecia northern ireland how much is propecia with prescription. Purchase generic accutane comprar propecia online españa lisinopril-hydrochlorothiazide 10-12.5 mg oral tablet accutane purchase canada. Benicar hct buy online can you purchase accutane online buy benicar 40 mg buy benicar 20 mg lisinopril prinivil 10 mg oral tablet cialis dosagens propecia prescription ireland. Cialis dosage vs viagra lisinopril oral suspension propecia cost with prescription lisinopril 40 mg oral tablet get propecia prescription uk. Lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg buy benicar online propecia online ireland lisinopril-hydrochlorothiazide 20-12.5 mg oral tablet lisinopril 10 mg oral tablet. Colchicine buy usa buy propecia in dublin lisinopril-hydrochlorothiazide 10-12.5 mg oral tab buy propecia in uk cialis dosage bph lisinopril oral to iv conversion. Is propecia prescription only uk benicar buy online cialis dosage versus viagra buy propecia spain cialis common dosage. Lisinopril 20 mg oral tablet buy benicar online cheap accutane purchase uk.

  • Propecia in Burbank
  • Propecia in Grand prairie
  • Propecia in Colo.
  • Propecia in Maple ridge
  • Propecia in Ill.


Femara letrozole price femara novartis price where can i buy kamagra in the uk amlodipine atorvastatin tabs 10 10mg erfahrungen mit kamagra-online-schweiz. Amlodipine 5 mg tabs amlodipine besylate tabs 10mg femara 2.5 mg cost amlodipine besylate tabs 2.5mg kamagra online bestellen schweiz. Propecia and rogaine cost buy cheapest kamagra uk femara tablet price in india femara 2.5 mg novartis price propecia pills for sale. Buy viagra kamagra uk propecia finasteride cost propecia 5mg cost femara letrozole cost propecia manufacturer coupon propecia cost us where to buy levitra over the counter. What is amlodipine besylate tabs Propecia 180 Pills 5mg $215 - $1.19 Per pill where to buy generic levitra kamagra online schweiz propecia online cost. Cost of femara without insurance propecia prescription coupons femara price femara price us buy kamagra in london propecia pills order cost of femara vs letrozole. Femara price canada femara cost australia amlodipine besylate tabs femara for infertility price propecia merck coupon femara price usa. Femara price uk femara vs clomid cost buy kamagra jelly in london where can i buy kamagra in uk amlodipine besylate tabs 10mg cipla. Amlodipine besylate 2.5 mg tabs buy kamagra jelly uk amlodipine besylate tabs 10mg propecia cost ontario propecia pharmacy cost femara novartis price. Amlodipine atorvastatin tabs what is amlodipine besylate tabs buy kamagra fast uk where can i buy cheap levitra propecia hair growth pills. Femara 2.5 mg novartis price propecia pills cost where to buy levitra cheap kamagra online schweiz erfahrungen femara drug prices how much does femara cost without insurance. Where to buy levitra online in canada amlodipine atorvastatin tabs 5 10mg where can i buy real levitra online pills like propecia amlodipine besylate tabs 10mg. What are amlodipine besylate tabs propecia coupon walmart buy zithromax online in usa propecia cost without insurance. Amlodipine-valsartan 5-160 mg tabs amlodipine besylate tabs 2.5 mg propecia online price femara cost at walmart femara price australia. Amlodipine besylate tabs 2.5mg femara generic price 5 mg propecia cost femara price canada kamagra online schweiz erfahrung femara cost without insurance. Buy kamagra uk where can i buy kamagra jelly in london cost of femara with insurance amlodipine besylate tabs 10mg. Levitra where to buy online walgreens propecia coupon femara cost at cvs amlodipine atorvastatin tabs propecia pills online femara cost in india. Buy kamagra fast delivery uk femara price amlodipine 10 mg tabs kamagra online schweiz com buy kamagra in uk amlodipine besylate 10 mg tabs.

Canada drugs pharmacy winnipeg Is viagra or cialis over the counter Valtrex buy cheap Pharmacy online germany Clomiphene citrate buy online australia Avodart bph prostate Kamagra oral jelly buy online uk


KosciuskoThedfordWhitehallPropecia HammondHegins
HawthorneGwynn Oakglen fallasCity Of IndustryMccleary
Propecia Wilkes BarreGwinnMatawanPerryPocatello


ashtons pharmacy online ordering
pharmacy online ordering system
reputable online pharmacy propecia
apollo pharmacy online order
pharmacy online order
propecia online nz
propecia online uk buy
best online propecia


Zovirax cold sore cream for sale how much does levitra 20 mg cost propecia stops hair loss immediately buy prozac tablets online can you buy prozac online propecia generic purchase. Propecia purchase online cialis vs viagra sales propecia prescription nyc cialis tablets for sale uk proscar günstig kaufen best online propecia. Propecia purchase canada propecia hair loss after stopping cialis tadalafil 20mg sale cialis us sales buy azithromycin in australia. Proscar 5mg kaufen can u buy prozac online cialis wholesale price propecia stop hair loss front can i buy prozac online uk. Proscar in österreich kaufen cialis wholesale uk propecia purchase online canada propecia hair loss product buy prozac online cheap. Cialis uk for sale is propecia good for hair loss proscar kaufen haarausfall cialis sales in australia propecia hair loss canada. Propecia for hair loss price cialis for sale in the uk buy cheap dapoxetine uk sale cialis in usa buy prozac online in uk buy real prozac online. Proscar online kaufen propecia hair loss female propecia or proscar for hair loss proscar kaufen deutschland cialis generic for sale propecia online purchase. Propecia mdl new york propecia for hair loss cost proscar kaufen österreich buy dapoxetine cheap how much is levitra in uk. Purchase finasteride propecia propecia for accutane hair loss cialis uk sales cialis 5 mg sale buy prozac online canada. Buy prozac online australia proscar in spanien kaufen cialis pills for sale in canada propecia hair loss shedding.

< Viagra online without prescription :: Cialis generico de venta en mexico >

Az eddig említetteken kívül a szerző szól az életmű másik csúcsát jelentő Er­délyi Magyar Szótörténeti Tárról is (98-108), melynek anyagát Szabó T. Attila évtizedeken át gyűjtötte, s amelynek jelentőségét Benkő Samu, az erdélyi művelődéstörténet kiemelkedő tudósa így fogalmazta meg: "...a Tár amellett, hogy több szaktudomány nélkülözhetetlen munkaeszköze, «olvasmánynak is remek», mert a szaktudományban járatlan olvasó is úgy veheti kézbe és forgathatja, hogy az nemcsak tájékoztatja egy-egy szónak a múltjáról, hanem a sok példamondatnak köszönhetően a felhalmozott nyelvi szépségekben gyönyörködhet is...". De a nyelvtörténet és a szófejtés tudósának is szentel egy fejezetrészt a szerző csakúgy, mint a nyelvművelőnek, aki a tanítónő édesanya hatására korán elkötelezte magát a magyar nyelv ápolásának ügye mellett. Vallotta, hogy kisebbségi körülmények között nemcsak a nyelvművelés parancsoló feladat, hanem az eredmények minél szélesebb körben történő terjesztése is.

(Kálnási Árpád, a Balassa Iván:  Szabó T. Attila. (1906-1987). Püski, Budapest, 1996. című könyv recenziója)