SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Tevékenységünk
Aktualitások
Most folyó programok
Saját kiadványok
Könyvsorozatunk
NyIrK
  Tevékenységünk

 
Mit jelent számunkra a magyar nyelv?
A magyar nyelv napján, november 13-án Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban a címben megjelölt témában rendezett emlékülést az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Művészeti Akadémia és az Anyanyelvápolók Szövetsége. Péntek János, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöke is meghívást kapott az emlékülésre, ott mondta el az alábbi beszédet.

 

 
Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai
Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai címmel jelent meg a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2012. jún. 8-i konferenciájának anyaga (szerk. Eplényi Kata és Kántor Zoltán, kiadta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Lucidus Kiadó). A kötetben olvashatók többek között a következő dolgozatok: Péntek János: Nyelvi tervezés és nyelvstratégia a Kárpát-medencében, Kiss Jenő: A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága, Andrássy György: Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei, Horváth István: Románia: a kisebbségi nyelvi jogok és intézményes érvényesülésük.

Péntek János tanulmánya letölthető itt.

 

 
A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet 2011-es programjai
A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkatársai jelenleg négy nagyobb tudományos programon dolgoztak: 1. Termini magyar-magyar nyelvi szótár és adatbázis fejlesztése, 2. A moldvai magyar nyelv szótárának szerkesztése, 3. A Magyar-román kulturális szótár munkálatainak a megkezdése, a szócikkek jegyzékének az elkészítése, 4. Az intézeti kiadványsorozat újabb kötetének a megjelentetése. Ezen kívül az Intézet együtt működik több olyan romániai intézménnyel, amely nyelvhasználati kérdésekkel foglalkozik. Az alábbiakban ezeknek a programoknak az eddigi eredményeit mutatjuk be röviden.

 

 
A Termini kutatóhálózat határon túli lexikai adatbázisának újabb erdélyi adatokkal és minősítésekkel való gazdagítása és az internetes adattár folyamatos karbantartása

Mint a korábbi beszámolókban is jeleztük, a külső régiók nyelvészeti irodáinak összehangolt lexikográfiai és lexikológiai kutatómunkájának köszönhetően jött létre az az elektronikus szótár és adattár, amely a határon túli lexikai elemeket tartalmazza. Az egyes szócikkek a címszó jelentésbeli értelmezésén túl, fogalomkör, grammatikai érték, stílusérték, gyakoriság, szociális kötöttség és elterjedtség szempontjából is minősíti, és több példamondattal szemlélteti az adott szó vagy kifejezés használatát. A Termini Kutatóhálózat határon túli lexikai adatbázisának (http://ht.nytud.hu/htonline) folyamatos fejlesztése és karbantartása a következőket jelenti:
1. új szócikkek létrehozása.
2. a meglévő szócikkek bővítése új példamondatokkal
3. a meglévő szócikkek bővítése új alak- és írásváltozatokkal
4. az 1989 előtt általánosan elterjedt retró szavak felvétele példamondatokkal és minősítésekkel
5. az adatbázis informatikai programjának folyamatos aktualizálás a kategorizációs szempontok változása, gazdagodása következtében

E munkálatok egyik fontos célja, hogy az adattár komplex nyelvi adatbázissá alakuljon át.

Megjegyzendő, hogy Juhász Tihamér, Intézetünk munkatársa biztosította és biztosítja a továbbiakban az online adatbázis informatikai fejlesztését, és a külső régióbeli munkatársak javaslatai alapján a közös munkához szükséges informatikai háttér módosítását. Így Intézetünk nemcsak erdélyi adatokkal segítette a korpuszépítést, hanem az adatbázist kezelő program működéséért is felelt. Juhász Tihamér munkatársunk fontos programfejlesztő megvalósítása volt a régiók párhuzamos adataira való rákeresés lehetősége (pl. melyek azok a szavak, amelyek Kárpátalján és Erdélyben egyaránt használatosak) és a 2010 külső felhasználók által keresett szavak listájának a megjelenítése a szótárfejlesztő munkatársak számára, amely ötletekkel szolgált új létrehozásához. További informatikai-technikai fejlesztések: az adatbázis átszervezése és az adatbázis-kezelő rutinok megfelelő átírása az archivált és az aktuális adatok szétválasztása céljából (az aktív adatbázis tartalma 180 000 bejegyzésről 35 ezerre csökkent,); e-mail küldés funkció bevezetése a szótár szerkesztői között (az e-mail ne csak szócikkekhez kapcsolódjon, az e-mail szövege őrizze meg a html formázásokat, másolat küldése más címzetteknek).

Ez a program a külső régiók nyelvi irodáinak összehangolt kutatása 2011-ben is, és a nyelvészeti irodák szintjén Benő Attila irányításával folyt.

A program erdélyi adatbázisának felelőse: Benő Attila. Munkatársként részt vesz a munkálatokban Juhász Tihamér.

Megemlítendő, hogy 2010 decemberében a Termini magyar nyelvészeti kutatóhálózat logóját elkészítette Könczey Elemér kolozsvári grafikus az Intézetünk felkérésére. A logó rövidesen felkerül a közös honlapra.

 

 
A moldvai magyar nyelv szótára szerkesztésének folytatása

A moldvai magyar nyelv szótára, amelynek tervezését, a források kijelölését 2002-ben kezdtük meg, a hagyományos moldvai magyar nyelvi változat szótára lesz, azaz regionális szótár, tájnyelvi és tájszótár. Ebben az esetben alig volna jelentősége annak, hogy a tájszó elhatárolásával foglalkozzunk, mivel ebben a nyelvi változatban gyakorlatilag minden szó valamilyen értelemben tájszó.

Már Wichmann-nál és minden korábbi szerzőnél, gyűjtőnél fontos szempont volt a helyi nyelvi változat és hagyományos kultúra együttes vizsgálata, ill. ennek szótári feldolgozása. Az általunk tervezett munkának is kulturális jellegű szótárnak kell lennie, bizonyos értelemben a táj néprajzi lexikonának. Összefüggéseiben kell tükröznie a nyelvet és a kultúrát, szavakat és a hagyományos kultúra kategóriáit, fogalmait.

A szóanyag, amely nemcsak közneveket, hanem településneveket, tájneveket is tartalmaz, és ezeknek a nagyfokú variáltsága szükségessé teszi az egységesítő, kodifikáló munkálatokat is.

A feldolgozott regionális szókészlet 92 gyűjtőpontról származik, és a szócikkek következetesen jelzik, hogy az adatok melyik helyiségből származnak. A munkaközösség 2010-ben elvégzett munkája jóval meghaladta az 5 ív terjedelmet, és a szótár szerkesztése 2011-ben is folytatódik.

 

 
A Magyar-román kulturális szótár munkálatainak a megkezdése

A kulturális szótár abban különbözik a szokványos kétnyelvű szótártól, hogy nem annyira a nyelvi ismereteket, mint inkább a kulturális elemeket kíván röviden, tömören ismertetni a forrásnyelvi kultúrát kellően nem ismerő olvasó számára.

2009-ben megjelentettük a Román-magyar kulturális szótárat. A magyar-román kulturális szótár ennek lenne a párja, és a román anyanyelvű közönségnek szól, abból a célból, hogy megismertesse a magyar kultúra kiemelkedő alkotóit, intézményeit, fogalmait.

A lexikon jellegűnek tervezett szótári munka a román kultúra legfontosabb elemeit veszi számba. Ez a számbavétel kiterjed az elit és a népi kultúra legfontosabb területeire (tudomány, művészet, irodalom, népköltészet, népi hiedelem, tárgyi kultúra, népi vallásosság).

A 2010-es év folyamán elkészült a szótár szócikkjegyzéke, valamint az első mintaértékű szócikkek. A szótár munkálatait 2011-ben be szeretnénk fejezni.

 

 
Újabb intézeti kiadvány megjelentetése

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet nyelvészeti kiadványsorozatot indított 2003-ban, és eddig hat szakkönyvet jelentetett meg (lásd ezen a honlapon a saját kiadványok alatt). 2011-ben a kiadványsorozatunk hetedik kötetként a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat szervezeteinek az elmúlt tíz évi tevékenységéről szeretnénk egy összefoglaló kötetet kiadni. Jelenleg folynak a kötet szerkesztésének a munkálatai.

 

 
Együttműködés más intézményekkel

A www.nyelvijogok.ro honlap kezdeményezésére a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet közreműködésével 2009-ben elkészítettük a 2008. év legvégén felálló új kormány és államigazgatási rendszer intézményneveinek magyar fordítását. A mintegy kétszáz intézményt felsoroló listában szerepeltetjük a minisztériumokat és kormányszerveket; a végrehajtó hatalomtól független országos állami intézményeket; a minisztériumoknak alárendelt fontosabb országos intézményeket, illetve a megyei, regionális államigazgatási szerveket. A kiadvány az Intézet honlapján is elérhetővé vált (www.sztanyi.ro). 2010-ben aktuálissá vált az intézménynévjegyzék frissítése és az új intézménynevek megjelenítése. Ennek az anyagnak a nyelvi lektorálását Benő Attila és Péntek János végezte. Ez irányú tevékenység tovább folytatódik 2011-ben is.

Az Intézet szolgáltató jellegű tevékenységének legújabb területe mintegy kétszáz romániai hivatalos nyomtatvány magyar fordításának nyelvi ellenőrzése. A magyar nyelvű nyomtatványok szükségességét is többen felvetették (vö. www.nyelvijogok.ro), most azonban a kormány kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézete rendelte meg a fordításokat, és kérte fel az Intézetet a nyelvi, terminológiai ellenőrzésre. Az elkészült nyomtatványok megtalálhatók a Kisebbségkutató Intézet honlapján (http://ispmn.gov.ro/hu/), és 50 CD is elkészült az önkormányzatok részére, hogy ezzel is segítsük a magyar nyelvhasználat terjedését a közigazgatásban. Az űrlapok magyarítása tovább folytatódik 2011-ben is a belügyminisztériumi űrlapok fordításával. A két intézet együttműködése a továbbiakban az egész régióra kiterjedő reprezentatív szociológiai és szociolingvisztikai vizsgálat adatainak az elemzésében is megvalósul.