SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Tevékenységünk
Aktualitások
Most folyó programok
Saját kiadványok
Letölthető publikációk
  Tevékenységünk

 

Mit jelent számunkra a magyar nyelv?
A magyar nyelv napján, november 13-án Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban a címben megjelölt témában rendezett emlékülést az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Művészeti Akadémia és az Anyanyelvápolók Szövetsége. Péntek János, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöke is meghívást kapott az emlékülésre, ott mondta el az alábbi beszédet.

 

 

Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai
Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai címmel jelent meg a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2012. jún. 8-i konferenciájának anyaga (szerk. Eplényi Kata és Kántor Zoltán, kiadta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Lucidus Kiadó). A kötetben olvashatók többek között a következő dolgozatok: Péntek János: Nyelvi tervezés és nyelvstratégia a Kárpát-medencében, Kiss Jenő: A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága, Andrássy György: Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei, Horváth István: Románia: a kisebbségi nyelvi jogok és intézményes érvényesülésük.

Péntek János tanulmánya letölthető itt.
 

 

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet 2011-es programjai
A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkatársai jelenleg négy nagyobb tudományos programon dolgoztak: 1. Termini magyar-magyar nyelvi szótár és adatbázis fejlesztése, 2. A moldvai magyar nyelv szótárának szerkesztése, 3. A Magyar-román kulturális szótár munkálatainak a megkezdése, a szócikkek jegyzékének az elkészítése, 4. Az intézeti kiadványsorozat újabb kötetének a megjelentetése. Ezen kívül az Intézet együtt működik több olyan romániai intézménnyel, amely nyelvhasználati kérdésekkel foglalkozik. Az alábbiakban ezeknek a programoknak az eddigi eredményeit mutatjuk be röviden.

 

 

A Termini kutatóhálózat határon túli lexikai adatbázisának újabb erdélyi adatokkal és minősítésekkel való gazdagítása és az internetes adattár folyamatos karbantartása

Mint a korábbi beszámolókban is jeleztük, a külső régiók nyelvészeti irodáinak összehangolt lexikográfiai és lexikológiai kutatómunkájának köszönhetően jött létre az az elektronikus szótár és adattár, amely a határon túli lexikai elemeket tartalmazza. Az egyes szócikkek a címszó jelentésbeli értelmezésén túl, fogalomkör, grammatikai érték, stílusérték, gyakoriság, szociális kötöttség és elterjedtség szempontjából is minősíti, és több példamondattal szemlélteti az adott szó vagy kifejezés használatát. A Termini Kutatóhálózat határon túli lexikai adatbázisának (http://ht.nytud.hu/htonline) folyamatos fejlesztése és karbantartása a következőket jelenti:
1. új szócikkek létrehozása.
2. a meglévő szócikkek bővítése új példamondatokkal
3. a meglévő szócikkek bővítése új alak- és írásváltozatokkal
4. az 1989 előtt általánosan elterjedt retró szavak felvétele példamondatokkal és minősítésekkel
5. az adatbázis informatikai programjának folyamatos aktualizálás a kategorizációs szempontok változása, gazdagodása következtében

E munkálatok egyik fontos célja, hogy az adattár komplex nyelvi adatbázissá alakuljon át.

Megjegyzendő, hogy Juhász Tihamér, Intézetünk munkatársa biztosította és biztosítja a továbbiakban az online adatbázis informatikai fejlesztését, és a külső régióbeli munkatársak javaslatai alapján a közös munkához szükséges informatikai háttér módosítását. Így Intézetünk nemcsak erdélyi adatokkal segítette a korpuszépítést, hanem az adatbázist kezelő program működéséért is felelt. Juhász Tihamér munkatársunk fontos programfejlesztő megvalósítása volt a régiók párhuzamos adataira való rákeresés lehetősége (pl. melyek azok a szavak, amelyek Kárpátalján és Erdélyben egyaránt használatosak) és a 2010 külső felhasználók által keresett szavak listájának a megjelenítése a szótárfejlesztő munkatársak számára, amely ötletekkel szolgált új létrehozásához. További informatikai-technikai fejlesztések: az adatbázis átszervezése és az adatbázis-kezelő rutinok megfelelő átírása az archivált és az aktuális adatok szétválasztása céljából (az aktív adatbázis tartalma 180 000 bejegyzésről 35 ezerre csökkent,); e-mail küldés funkció bevezetése a szótár szerkesztői között (az e-mail ne csak szócikkekhez kapcsolódjon, az e-mail szövege őrizze meg a html formázásokat, másolat küldése más címzetteknek).

Ez a program a külső régiók nyelvi irodáinak összehangolt kutatása 2011-ben is, és a nyelvészeti irodák szintjén Benő Attila irányításával folyt.

A program erdélyi adatbázisának felelőse: Benő Attila. Munkatársként részt vesz a munkálatokban Juhász Tihamér.

Megemlítendő, hogy 2010 decemberében a Termini magyar nyelvészeti kutatóhálózat logóját elkészítette Könczey Elemér kolozsvári grafikus az Intézetünk felkérésére. A logó rövidesen felkerül a közös honlapra.

 

 

A moldvai magyar nyelv szótára szerkesztésének folytatása

A moldvai magyar nyelv szótára, amelynek tervezését, a források kijelölését 2002-ben kezdtük meg, a hagyományos moldvai magyar nyelvi változat szótára lesz, azaz regionális szótár, tájnyelvi és tájszótár. Ebben az esetben alig volna jelentősége annak, hogy a tájszó elhatárolásával foglalkozzunk, mivel ebben a nyelvi változatban gyakorlatilag minden szó valamilyen értelemben tájszó.

Már Wichmann-nál és minden korábbi szerzőnél, gyűjtőnél fontos szempont volt a helyi nyelvi változat és hagyományos kultúra együttes vizsgálata, ill. ennek szótári feldolgozása. Az általunk tervezett munkának is kulturális jellegű szótárnak kell lennie, bizonyos értelemben a táj néprajzi lexikonának. Összefüggéseiben kell tükröznie a nyelvet és a kultúrát, szavakat és a hagyományos kultúra kategóriáit, fogalmait.

A szóanyag, amely nemcsak közneveket, hanem településneveket, tájneveket is tartalmaz, és ezeknek a nagyfokú variáltsága szükségessé teszi az egységesítő, kodifikáló munkálatokat is.

A feldolgozott regionális szókészlet 92 gyűjtőpontról származik, és a szócikkek következetesen jelzik, hogy az adatok melyik helyiségből származnak. A munkaközösség 2010-ben elvégzett munkája jóval meghaladta az 5 ív terjedelmet, és a szótár szerkesztése 2011-ben is folytatódik.

 

 

A Magyar-román kulturális szótár munkálatainak a megkezdése

A kulturális szótár abban különbözik a szokványos kétnyelvű szótártól, hogy nem annyira a nyelvi ismereteket, mint inkább a kulturális elemeket kíván röviden, tömören ismertetni a forrásnyelvi kultúrát kellően nem ismerő olvasó számára.

2009-ben megjelentettük a Román-magyar kulturális szótárat. A magyar-román kulturális szótár ennek lenne a párja, és a román anyanyelvű közönségnek szól, abból a célból, hogy megismertesse a magyar kultúra kiemelkedő alkotóit, intézményeit, fogalmait.

A lexikon jellegűnek tervezett szótári munka a román kultúra legfontosabb elemeit veszi számba. Ez a számbavétel kiterjed az elit és a népi kultúra legfontosabb területeire (tudomány, művészet, irodalom, népköltészet, népi hiedelem, tárgyi kultúra, népi vallásosság).

A 2010-es év folyamán elkészült a szótár szócikkjegyzéke, valamint az első mintaértékű szócikkek. A szótár munkálatait 2011-ben be szeretnénk fejezni.

 

 

Újabb intézeti kiadvány megjelentetése

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet nyelvészeti kiadványsorozatot indított 2003-ban, és eddig hat szakkönyvet jelentetett meg (lásd ezen a honlapon a saját kiadványok alatt). 2011-ben a kiadványsorozatunk hetedik kötetként a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat szervezeteinek az elmúlt tíz évi tevékenységéről szeretnénk egy összefoglaló kötetet kiadni. Jelenleg folynak a kötet szerkesztésének a munkálatai.

 

Order Viagra Pills Online. Best Quality PillsViagra comes as a tablet containing sildenafil citrate, to take by mouth. For most men, the recommended dose is 50 mg. taken, as needed, approximately 1 hour before sexual activity. However, sildenafil citrate may be taken anywhere from 4 hours to 0.5 hour before sexual activity. Based on effectiveness and toleration, the dose may be increased to a maximum recommended dose of 100 mg or decreased to 25 mg. The maximum recommended dosing frequency is once per day.

Viagra South DartmouthSaint MarysGibsontonViagra Cross RiverSpringsSylmarNixonGagetownSalmon


Cheapest viagra in sydney cheapest cialis 20 mg lexapro online pharmacy buy propecia online mastercard proscar drug use. Teva generic prometrium ingredients best online pharmacy lexapro generic prometrium ingredients buy viagra online without pres. Viagra pills for ladies why does avodart cost so much avodart cost with insurance buying cheap cialis where can i buy natural viagra which is cheaper cialis or viagra. Proscar drug interactions cheap non prescription cialis avodart .5 mg cost buy viagra online now cost of avodart avodart quanto costa in farmacia. Avodart generic cost cheapest cialis price cheap generic cialis australia cheapest prescription cialis. Avodart cost to purchase difference between prometrium and generic progesterone avodart retail cost retail cost of avodart what cheaper cialis or viagra. Generic propecia online mastercard avodart cost Viagra 90 Pills 100mg $129 - $1.43 Per pill order propecia online mastercard. Can you order viagra online in australia cheapest cialis in sydney buying cheap cialis online buy viagra at store buy chinese herbal viagra. Buy propecia mastercard cost for avodart proscar class of drugs cheap cialis price best site to buy viagra online australia. Avodart 0.5 mg cost viagra order australia prometrium generic name where can u buy herbal viagra proscar drug card proscar prescription drug. Cost of avodart in canada propecia online mastercard prometrium generic cost proscar drug proscar drug classification proscar drugs.com. Canada pharmacy online lexapro avodart cost in canada buy pfizer viagra online australia proscar is a drug used to treat viagra price drop australia cialis cheapest lowest price. Prometrium generic cheap places to buy cialis order viagra online with prescription prometrium generic price proscar drug study. Avodart cost without insurance cheapest cialis 20mg generic cialis uk cheap why is cialis cheaper than viagra to buy viagra online in australia. Cialis cheapest price australia proscar prostate drug buy propecia with mastercard prometrium vs progesterone generic cost of avodart vs finasteride. Avodart prescription cost buy viagra online with a prescription prometrium 200 mg generic name avodart cost usa buy viagra pills online australia.

 • viagra pills for sell
 • order free viagra pills
 • free viagra pills uk
 • viagra pills for sale in canada
 • blue pill generic viagra
 • viagra pill generic
 • viagra generic pills


Viagra 30 Pills 100mg $59 - $1.97 Per pill
Viagra 360 Pills 50mg $355 - $0.99 Per pill
Viagra 90 Pills 100mg $129 - $1.43 Per pillWhere to buy viagra in the uk Buy cheap cytotec online Dutasteride online prescription Phenergan cream buy What is the generic for accutane Buy isotretinoin 20mg Amoxicillin 250 mg buy online Cialis achat quebec Ist orlistat rezeptfrei


Viagra usa di tangerang cialis 5mg online usa tri levlen drug information phenergan gel cost price of generic doxycycline doxycycline price rite aid. Price of doxycycline female viagra in usa levlen drug brand name for furosemide cialis 20 mg usa brand name of furosemide uk. Herbal viagra in usa viagra usa shipping how much does generic doxycycline cost buy viagra ireland online. Price doxycycline 100mg brand name of furosemide in pakistan cheap viagra online ireland cheap cialis in the usa furosemide brand names uk phenergan gel tri levlen drug interactions. Doxycycline price canada levlen ed drug interactions doxycycline price at rite aid cialis usa buy cost of generic doxycycline. Levlen drug interactions cheap cialis in us viagra united states online generic cialis online usa viagra buy dublin cialis 5mg usa doxycycline price in canada. Nitrofurantoin buy online uk is furosemide a brand name or generic viagra pills for sale nz what is furosemide brand name Can i buy amoxil over the counter cialis usa online. Brand viagra 100mg price viagra falls usa generic doxycycline 100mg cost viagra in den usa frei verkäuflich. Furosemide brand names philippines viagra buy online ireland cialis online in us kann man viagra in den usa kaufen comprar cialis online usa. Cialis overnight usa furosemide brand name australia buy brand viagra 100mg furosemide generic and brand names nitrofurantoin buy online. What is the brand name for furosemide uk brand name for furosemide in uk buy nitrofurantoin 100mg furosemide what is the brand name. Price for doxycycline Generic viagra super active doxycycline price jump cialis usa over the counter buy nitrofurantoin 50mg Viagra online deutschland rezeptfrei. Brand name of furosemide furosemide brand name uk doxycycline price in uk brand viagra canadian pharmacy.

 • Viagra in Salinas
 • Viagra in Mesa
 • Viagra in Revelstoke
 • Viagra in Maitland


Coupon for benicar hct zoloft buy online canada zoloft online australia best place to buy zoloft online zoloft 50 mg online. Allopurinol challenge otc benicar coupon code canadian online pharmacy propecia propecia purchase canada benicar pharmacy coupon zoloft online cheap. Generic propecia from canada acheter propecia canada zoloft to buy online canadian pharmacy viagra super active. Online propecia canada benicar hct coupon card ordering cymbalta from canada viagra rx pharmacy benicar coupon 2015 cost of viagra at costco pharmacy. Zoloft epocrates online canadian pharmacy viagra reviews zoloft purchase online benicar 40 mg coupon benicar hct printable coupon allopurinol challenge test otc. Can you buy viagra over the counter uk Viagra pill generic Viagra 360 Pills 100mg $369 - $1.03 Per pill zoloft online europe cost of viagra at walmart pharmacy. Order propecia canada canadian pharmacy viagra super force ordering propecia online from canada ordering cymbalta samples. Allopurinol otc Can you buy viagra over the counter in the united states buy zoloft brand online generic propecia canada generic propecia canada pharmacy allopurinol otc deficiency. Propecia online canada pharmacy online pharmacy new zealand viagra is it possible to buy viagra over the counter in the uk buy zoloft generic online zoloft online order. Propecia prices canada propecia prescription canada buy viagra online lloyds pharmacy cymbalta rem sleep behavior disorder buy zoloft online europe. Cymbalta ordering where can i buy zoloft online cymbalta bipolar disorder canadian pharmacy viagra prices. Propecia generic canada Buy generic tretinoin gel zoloft order online canadian pharmacy viagra pills best online pharmacy viagra canada places to buy viagra over the counter. Purchase zoloft online generic propecia in canada canadian pharmacy viagra and cialis australia generic augmentin viagra buy pharmacy cheap viagra canada pharmacy. Zoloft buy online uk cheapest zoloft online online pharmacy viagra usa cymbalta with bipolar disorder can u buy viagra over the counter in ireland. Ordering cymbalta online viagra online canadian pharmacy reviews benicar hct manufacturer coupon can cymbalta help with bipolar disorder.

Where to buy alli orlistat Finasteride proscar propecia hair loss Accutane costs uk Cialis over the counter in france Buy viagra pharmacy uk Viagra over the counter in australia Generic viagra kaufen Pharmacy online in usa


KulmbachBendorfHachenburgIlmenauNossen
CaldwellHoustonCambria HeightsWashington IslandBloomingdale
BixbyViagra FarmingtonViagra DawsonRaymoreHeathsville


 1. viagra pill generic
 2. viagra pills for sale in usa
 3. london drug stores in canada
 4. number of london drug stores in canadian
 5. drug store uk
 6. drug store online uk
 7. viagra pills for sell
 8. viagra pills for ladies


Marnys ginseng 1000 mg panax ginseng extractum 700 mg panax ginseng extract oral liquid viagra south australia purchase peptides tamoxifen nutrilite siberian ginseng dosage. Viagra australia customs via