SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Kezdőoldal
Szabó T. Attila
Életútja
Munkássága
  Ki volt Szabó T. Attila?

 

Életútja
Nagy elődök nyomdokain indulhatott el a fiatal Szabó T. Attila, amikor ki­sebb kitérők után (teológiai tanulmányok, rövid lelkészi szolgálat, irodalmi pró­bálkozások stb.) végül az anyanyelv "búvárlata" mellett döntött. Sylvester Jánostól Aranka Györgyön, Kriza Jánoson át hosszú a sor a közvetlen személyes hatást gyakorló erdélyi tudósokig, Kelemen Lajosig és Csűry Bálintig. Előbbitől a levéltári kutatás titkait, a pontosságot és igényességet sajátította el. Csűry Bálint (ekkortájt a Kolozsvári Református Kollégium tanára) a népnyelvkutatás elméletén kívül a gyakorlati terepmunkával ismertette meg. 1930 nyarán a moldvai csángókhoz tett közös gyűjtőútjukon érzékelte először Szabó T. Attila "a népi élet és a népi műveltség nyelvi anyagának nemzeti jelentőségét" (MNny. 3: 306). Kapcsolatuk Csűry Debrecenbe kerülése után sem szakadt meg. 1935-ben Csűry készítette elő Szabó T. Attila doktori szigorlatát (Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI-XIX. században), ő volt egyik vizsgáztatója is. A 30-as években a Csűry-iskola és az erdélyi népnyelvkutatók között, akik szinte kivétel nélkül Szabó T. Attila tanítványai, munkatársai voltak, szoros munkakapcsolat alakult ki. A Magyar Népnyelv, amíg tehette, fórumot biztosí­tott az erdélyi kutatóknak (l. az évkönyv I-IV. számait). Szabó T. Attila 1940 végén Csűrytől kért az akkor már általa vezetett kolozsvári Magyar Nyelvészeti Tanszékre egy frissen végzett nyelvjáráskutatót. Csűry választása Balassa Ivánra esett, őt később Imre Samu váltotta fel. Az ugyancsak ekkortájt alakult Erdélyi Tudományos Intézet, illetve annak Szabó T. Attila irányításával tevékenykedő nyelvészeti osztálya Csűry népnyelvkutató elveit igyekezett az ottani körülmé­nyekhez igazítva megvalósítani, továbbfejleszteni. Joggal írhatta tehát később (1966. június 18-án) egy Balassa Ivánhoz küldött levelében: "...talán leghálá­sabban magam őriztem, őriztettem meg az ő emlékét, magam igyekeztem talán legragaszkodóbban tovább éltetni az ő rendkívüli emberi és tudósi értékeit, nyelvjáráskutató elveit. És ha ma Csűry szellemi utódait keresik, talán legjogosabban Kolozsvár és nem másfelé kell mutatni" (24-6).
 
Tudományos munkássága

Szabó T. Attila névtani kutatásai - miként Balassa Iván is megállapítja - sok ponton kapcsolódnak a történelemhez, településtörténethez, történeti földrajzhoz, néprajzhoz stb. Ez az a tudományterület, melyet egész életén át művelt, és ahol nemcsak kiemelkedő eredményeket ért el, hanem ma is követhető módszereket dolgozott ki. A helynévkutatásban nem csupán az elméleti kérdések sokaságára mutatott rá (a Magyar Nyelvben megjelent több mint kétszáz kisebb-nagyobb cikkének fele a helynevekkel van kapcsolatban), hanem máig érvényes útmutatást fogalmazott meg a helyszíni gyűjtéshez is. Ennek bizonyítására elég A helynévgyűjtés jelentősége (MNy. 30: 160-80) és a Miért és hogyan gyűjtsünk helyneveket? (Népművelési Füzetek 4. sz.) című napjainkban is sokat forgatott tanulmányaira hivatkozni. Az elvei alapján folytatott erdélyi helynévgyűjtő munkának - melyet ő és az általa nevelt fiatal gyűjtőgárda végzett - már a kezdet éveiben is imponáló eredményei voltak. Ezekről a Magyar Népnyelvben olvashatunk összegző áttekintést (3: 311-2, 4: 476-9). Szabó T. Attila itthoni hatása a Csűry-iskola helynévgyűjtő tevékenységében is kimutatható, hiszen a bihari térségben főként az ő útmutatója alapján folyt a helynévgyűjtés. De hatása az 1960-as években kibontakozó helynévgyűjtő moz­galomban is fellelhető. Tegyük hozzá ehhez, az utóbbi években tapasztalható megtorpanás azonban aligha töltené el büszkeséggel. Az 1940-es évektől élete végéig gyarapított Erdélyi Helytörténeti Adattár nagyszerű terve ugyan még nem valósult meg, de az egyes becslések szerint az egy milliót is meghaladó adatmennyiség megvan és várja, hogy kötetekké rendeződve a kutatás rendelkezésére álljon. Cédulaanyagának egy részét Szabó T. Attila az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárba is beépítette. De jelentős eredményeket ért el a személynévkutatásban is, különösen értékesek, ha egyáltalán tehetünk ilyen megszorítást, a becenevekkel foglalkozó dolgozatai, így pl. A kolozsvári becenevek a XVI-XIX. században (NytudÉrt. 59. sz.), A magyar becenevek alakulásmódjairól (NyIrK. 10: 275-8, MNy. 64: 205-6). Névtudományi munkásságának jelentőségét Kálmán Béla tömören így fogalmazta meg: "Szabó T. Attila szervezte önálló tudományággá a névtant a magyar nyelvterületen" (MNy. 84: 5, Balassa 67-78).

Szabó T. Attila életművének másik csúcspontját a nyelvjáráskutatás és az ahhoz kapcsolódó nyelvatlaszmunka jelenti. Miként egykori tanítványa, Benkő Loránd írja: "A magyar nyelvjáráskutatás Csűry Bálint kezdeményezte megújhodásának, fellendülésének Szabó T. Attila volt az erdélyi úttörője" (MNy. 62: 121). Nevéhez fűződik az első magyar megjelent nyelvatlasz "Huszonöt lap Kolozsvár és környéke népnyelvi térképé"-ből (Gálffy Mózes és Márton Gyula társszerzőkkel, Kolozsvár 1944. Erdélyi Tudományos Füzetek 181). Programjai közül talán legfontosabb a csángó kutatás volt, amely az 1930-ban Csűryvel közösen tett csángó gyűjtőútjával vette kezdetét. A csángó nyelvföldrajzi kutatást Szabó T. Attila és munkatársai (Márton Gyula, Gálffy Mózes, Nagy Jenő, Murádin László, Vámszer Márta és mások) a Kolozsvár környékén már bevált kérdőívvel végezték. Ennek eredményeként még nyilvánvalóbbá vált, hogy a csángóság nem egységes, hanem az északi csángók (Szabófalva és környéke), a déli csángók (Bogdánfalva és környéke), illetve a székelyes csángók csoportjára oszlik. E kutatóprogram betetőzése A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. E munka irányítását Szabó T. Attilától később Márton Gyula vette át. 1969-re a csángó atlasz kézirata már készen áll, de kiadására Romániában nem kerülhetett sor. Az atlasz 1991-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadásában látott napvilágot a kéziratos térképek egyszerű sokszorosításával (MNyTK. 193. sz.). A másik nagy vállalkozásnak, A Romániai Magyar Nyelvatlasznak a munkálatai az 1950-es években kezdődtek. Kérdőívébe a Kolozsvár környéki, a csángó és a fekete-Körös-völgyi atlasz kérdései mellett a Magyar Nyelvjárások Atlaszáét is beépítették. Az atlasz munkálatainak történetéről, nehézségeiről a nyelvatlasz első kötetének megjelenése kapcsán is olvashatunk (Juhász : MNy. 93: 199, Deme: MNy. 93: 235). Ennek summázata, hogy a háromtagú gyűjtőgárdából politikai okokból koholt vádakkal eltávolították Gazda Ferencet, majd Nagy Jenőt, így az egész munka Murádin Lászlóra há­rult, aki 1959-1967 között egyedül gyűjtötte össze a hatalmas adatmennyiséget. Az anyag kiadása a Magyar Nyelvtudományi Társaság gondozásában Juhász Dezső irányításával Magyarországon történik. Eddig két kötet jelent meg (Budapest 1995, 1996). E két kiemelt programon kívül még számos nyelvföldrajzi vállalkozás folyt Erdélyben. 1949-1975 között a kolozsvári nyelvészeti iskola 12 tájnyelvi atlasz anyagát gyűjtötte össze. Munkálataikban Szabó T. Attila tevőlegesen már nem vett részt, de szellemi irányítóként, tanácsadóként igen. (Nyelvföldrajzi elképzeléseit főként Márton Gyula vitte és fejlesztette tovább.) A magyar nyelv kutatásának szempontjából felbecsülhetetlen értékű anyag kiadását az utóbbi években az Akadémiai Kiadó és a Magyar Nyelvtudományi Társaság kezdte el (87-8).

Buy Zovirax Over The Counter. Best Quality PillsThe brand name for acyclovir, Zovirax is widely used as an antiviral drug. The drug works wonders on long-term nagging diseases like Herpes.

Zovirax Bad DübenZovirax DingelstädtKahlaErzgebLudwigsburgFreiburg im BreisgauBad ReichenhallSchönwaldSondershausen


Carafate dosage timing carafate suspension dosage where can i purchase clomid online carafate dosage instructions carafate oral propecia for sale usa. Where can i buy zovirax cream carafate suspension dosage dogs buy tadalista 40 is clomid safe to buy online carafate pills dosage. Carafate safe dose zovirax cream price mercury drug carafate tablet dose propecia for sale australia cheap zovirax cream. Buy clomid in the uk online cheapest clomid online buy flagyl 400mg carafate usual dosage where to buy zovirax cream carafate dose in horses carafate dosage for cats. Propecia for sale canada carafate suspension pediatric dose carafate dogs dose carafate dosage for infants buy flagyl 500mg online carafate liquid dosage. Buy tadalista propecia for sale online safe clomid to buy online zovirax price mercury drug zovirax cold sore cream price. Carafate missed dose buy tadalista online Buy isotretinoin 40 mg carafate slurry dose is zovirax an over the counter drug carafate dose pediatrics. Where can i buy zovirax cream acyclovir carafate normal dose buy zovirax acyclovir cream carafate enema dose carafate elixir dosage. Carafate for oral ulcers carafate dosage and administration carafate oral suspension dosage carafate oral ulcers purchase clomid online canada. Buy zovirax cold sore cream Tretinoin over the counter products purchase clomid online uk zovirax more drug_uses where to buy zovirax online. Buy zovirax cream 10g buy flagyl metronidazole 500mg zovirax cold sore cream cost dose of carafate propecia for sale in uk where can i buy safe clomid online. Viagra usa pharmacy carafate medication dosage carafate dose in dogs where to buy zovirax cream online propecia pills for sale buy tadalista 20mg zovirax cream online pharmacy. What over the counter drug is like zovirax carafate max dose buy flagyl 400 mg online carafate oral suspension cheap clomid online buy tadalis uk zovirax drug uses. Carafate dosage dogs propecia online for sale clomid fertility drug online drugs like zovirax zovirax cream usa price carafate dose instructions purchase clomid online. Can i purchase clomid online buy zovirax cream for genital herpes carafate dog dose carafate canine dosage carafate dose liquid buy clomid canada online. Carafate oral tablet buy clomid online now buy flagyl 750 mg where can i buy zovirax cold sore cream carafate suspension dose buy clomid in canada online. Propecia for sale in canada robaxin 500 mg oral tablet.

 • buy zovirax online uk
 • cheapest place to buy zovirax
 • zovirax cream buy online
 • buy zovirax ointment cheap


Zovirax 30 Pills 200mg $109 - $3.63 Per pill
Zovirax 30 Pills 200mg $109 - $3.63 Per pill
Zovirax 30 Pills 400mg $119 - $3.97 Per pill
Zovirax 90 Pills 400mg $275 - $3.06 Per pillBuy flagyl 250 mg online What augmentin 875 mg tabs for Ventolin over the counter usa Safe generic cialis uk Buy zithromax online cheap Priligy online pharmacy uk Accutane acne uk Buy orlistat online uk Buy viagra over the counter manchester


Zovirax eye ointment gsk zovirax ophthalmic ointment buy phenergan tablets over the counter do raspberry ketone pills help you lose weight. Zovirax eye ointment pill Acheter générique clomid 50mg 100 pilules where to buy phenergan tablets where can i buy viagra in seattle where to buy viagra with a prescription. Raspberry ketone diet pills uk reviews buy generic zovirax walgreens avodart price Is propecia online safe where to buy prescription viagra avodart retail price. Raspberry ketone pills cvs zovirax eye ointment tga raspberry ketone diet pills free trial price of avodart generic can you buy phenergan tablets over the counter. Zovirax eye ointment cmi where to buy raspberry ketone pills.com raspberry ketone pills zovirax price ireland raspberry ketone diet pills in south africa. Avodart lowest price zovirax cream online pharmacy zovirax eye ointment nz does the raspberry ketone pills work avodart cost walmart. Avodart 2.5mg price zovirax eye ointment cost zovirax online pharmacy zovirax eye ointment shingles raspberry ketone pills vitamin shoppe zovirax topical ointment price. Zovirax cream ireland zovirax eye ointment supply online pharmacy zovirax cream zovirax eye ointment canada zovirax eye ointment substitute where can i buy natural viagra. Does raspberry ketone diet pills really work avodart 0.5 mg price zovirax ointment over the counter australia zovirax eye ointment spc zovirax eye ointment over the counter australia. Buy phenergan tablets zovirax ointment online pharmacy buy raspberry ketone pills uk raspberry ketones fresh and pure weight loss and diet pills raspberry ketone ultra drops vs pills. Retail price of avodart buy brand wellbutrin online where can u buy herbal viagra avodart prices canada zovirax eye ointment ireland. Raspberry ketone drops or pills zovirax eye ointment pbs raspberry ketone green tea pills zovirax online pharmacy canada zovirax eye ointment 4.5g. Phenergan tablets buy where can i buy viagra over the counter in uk zovirax eye ointment generic zovirax tablets ireland phenergan 25 mg 50 tablets. Raspberry ketone diet pills do they work zovirax in ireland zovirax eye ointment ireland where to buy raspberry ketone pills in new zealand best price for avodart. Phenergan anti nausea medicine raspberry ketone pills benefits does walmart sell pure raspberry ketone pills buy raspberry ketone pills in canada where to buy raspberry ketone pills in toronto. Price of zovirax cream in ireland buy cheap zovirax whats better raspberry ketone pills or drops buy generic wellbutrin xl online. Valacyclovir valtrex over the counter price avodart 0.5 mg raspberry ketone slim pills zovirax eye ointment price zovirax eye ointment alternative.

 • Zovirax in Glendale
 • Zovirax in Victoria
 • Zovirax in Fort collins
 • Zovirax in Kelowna
 • Zovirax in Nowra


Ciprofloxacin drug description ciproxin drug information zovirax cream buy online cipro drug label where can i buy cialis in dublin. Buy zovirax cold sore cream online cipro drug test ciprofloxacin drug abuse cipro xanax drug interactions. Ciprobay price mercury drug zovirax buy amazon ciprofloxacin drug analysis hydrea onde comprar rj Buy female viagra in uk cialis generika online kaufen. Cipro and drug tests ciprofloxacin drug treatment cipro drug wiki zovirax in usa zovirax usa price cipro drug classification cipro drug monograph. Ciprofloxacin drug card cipro drug cost buy zovirax 5 cream cialis 40 mg kaufen ciprofloxacin drug insert hydrochlorothiazide buy online ciprobid drug. Buy hydrochlorothiazide uk kann man cialis online kaufen ciprofloxacin davis drug guide cipro drug interactions prilosec erfahrungen mit cialis online kaufen. Buy zovirax boots cialis online kaufen gĂĽnstig cialis 10 mg gĂĽnstig kaufen ciprofloxacin drug class where to buy cialis in amsterdam where to buy cialis in germany. Cipro drug names ciprofloxacin drug mechanism buy zovirax ointment cipro drug reviews ciprofloxacin drug profile. Ciprofloxacin on drug test buy generic zovirax online ciprofloxacin drug label where can you buy zovirax ointment ciproquin drug hydrea 500mg onde comprar. Ciprofloxacin drugs cialis in usa rezeptfrei kaufen ciprofloxacin drug food interactions buy zovirax ointment over counter where to buy cialis in houston cialis 40 mg rezeptfrei kaufen. Online apotheke holland cialis where to buy cialis in uk ciprofloxacin drug wikipedia ciprofloxacin drug of choice buy zovirax ointment canada. Ciprofloxacin hcl drug bank cialis in den usa kaufen where to buy zovirax acyclovir ciprobiotic drug online apotheke cialis ohne rezept. Ciprofloxacin urine drug test zovirax in the usa cipro drug interactions birth control ciprofloxacin drug guide. Hydrochlorothiazide 25 mg buy online Levitra generika kaufen ohne rezept drug reactions with cipro ciprofloxacin drug nutrient interaction where to buy zovirax cream. Can i buy clomid in canada ciprofloxacin drug leaflet ciprofloxacin drug schedule zovirax usa over the counter beste online apotheke cialis. Cipro drug interactions ibuprofen onde comprar o medicamento hydrea ciprofloxacin drug fever cipro drug reactions where can i buy zovirax cold sore cream. Cialis holland apotheke rezeptfrei ciprofloxacin warfarin drug drug interaction where to buy cialis in miami.

Buy orlistat usa | Kamagra online buy | Finasterid kaufen 1 mg


DubboCentral KootenayRedcliffeCessnockSunshine Coast
CantonZelienopleNew BrightonBelchertownWrightsville
CarmichaelWading RiverJasperPaoliZovirax Schwandorf


 • buy cheap zovirax cream
 • discount drug store online shopping
 • online drug store 24
 • buy zovirax online cheap
 • drug store online shopping
 • drug store online
 • canada drug stores online
 • buy zovirax ointment online australia
 • mexico drug store online
 • buy zovirax tablets online uk
 • new zealand drug store online
 • buy cheap zovirax


Levitra available doses generic viagra from canada pharmacy clonidine medication uses generic viagra cost in canada altace for high blood pressure. Zovirax eye ointment over the counter australia best generic viagra canada can i buy zovirax tablets over the counter in uk. Can i buy zovirax online clonidine catapres medication generic viagra shipped from canada zovirax tablets over the counter australia. Levitra vs viagra doses clonidine medication interactions zovirax tabletten online bestellen zovirax ointment online pharmacy. Zovirax cream online pharmacy canada drugs generic viagra zovirax online pharmacy canada altace for blood pressure can you buy zovirax eye ointment over the counter. Clonidine anxiety medication cheap generic finasteride uk clonidine blood pressure medication novo clonidine medication. Generic viagra delivered to canada buy zovirax ointment where to buy zovirax online best price generic viagra canada clonidine high blood pressure medication. Can you buy zovirax cream over the counter buy zovirax tablets online clonidine medication information zovirax tablets over the counter drug store online shopping canada. Canadian drugs generic viagra How much does propecia cost in ireland clonidine prescription medication generic viagra sold in canada precio de omifin 50 mg en mexico. Where can i buy zovirax tablets clonidine alternative medication can you buy zovirax tablets over the counter uk buy zovirax cream canada. Zovirax tablets to buy omifin 50 mg precio en mexico generic viagra now available in canada clonidine medication autism omifin 50 mg precio mexico medication clonidine hydrochloride. Zovirax tablets 200mg price buy zovirax australia can you buy zovirax online buy zovirax tablets online uk clonidine medication for ptsd buy zovirax tablets uk. Buy clonidine medication clonidine medication guide clonidine medication dosage Topamax cost uk zovirax tablets buy online buy zovirax pills online. Can you buy zovirax over the counter in australia high blood pressure medication clonidine zovirax online pharmacy blood pressure medication clonidine patch. Finasteride online cheap is zovirax an over the counter drug generic viagra in canada online clonidine hydrochloride medication clonidine medication sleeping. Clonidine medication class generic viagra approved in canada clonidine medication contraindications. Can you buy zovirax tablets over the counter in ireland generic viagra from canada online dosage for altace generic viagra made in canada is zovirax cream over the counter in australia.

< Sildenafil citrate tablets buy online :: Amoxicillin online buy uk >

Az eddig említetteken kívül a szerző szól az életmű másik csúcsát jelentő Er­délyi Magyar Szótörténeti Tárról is (98-108), melynek anyagát Szabó T. Attila évtizedeken át gyűjtötte, s amelynek jelentőségét Benkő Samu, az erdélyi művelődéstörténet kiemelkedő tudósa így fogalmazta meg: "...a Tár amellett, hogy több szaktudomány nélkülözhetetlen munkaeszköze, «olvasmánynak is remek», mert a szaktu