SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Tevékenységünk
Aktualitások
Most folyó programok
Saját kiadványok
NyIrK
Letöltés
Bejelentkezés
  Saját kiadványok
Magyar-román oktatásterminológiai szótár (szerk. Fazakas Emese - Tódor Erika Mária)2015 novemberében megjelent a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet keretében készült Magyar-román oktatásterminológiai szótár Fazakas Emese és Tódor Erika Mária szerkesztésében. A szótár az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége gondozásában jelent meg. A 440 oldalas szótár anyagát Benő Attila és Péntek János lektorálta. A borítótervet Ördög-Gyárfás Ágota készítette.

A szótár kiadását az MTA Domus Hungarica Alapítványa, a Bethlen Gábor Alap és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség támogatta.


 
 
Román-magyar, magyar-román kulturális szótár. Szerkesztette: Benő AttilaA szótárak kulturális elemeket kívánnak röviden, tömören ismertetni az illető kultúrát kellően nem ismerő olvasó számára. A lexikon jellegű szótári munka a magyar, illetve a román kultúra legfontosabb elemeit mutatja be. Ez a bemutatás kiterjed az elit és a népi, illetve populáris kultúra legfontosabb területeire (tudomány, művészet, irodalom, népköltészet, népi hiedelem, tárgyi kultúra, népi vallásosság). A szótárak tájékoztatóként kívánnak szolgálni azoknak a magyar, illetve román olvasóknak, akik keveset tudnak a másik kultúráról.

Szerkesztette: Benő Attila és Péntek János

A szótárak teljes anyagának megtekintéséhez kattintson a képekre:

  


A Magyar-román kulturális szótár (Dictionar cultural maghiar-român) a Magyar Tudományos Akadémia és a Bethlen Gábor Alap támogatásával jelent meg.


 
 
Erdély Judit: Fatikus beszéd. Megszólítások, köszönések, kapcsolattartó szokások a székelyföldi nyelvhasználatban

Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 7. Sepsiszentgyörgy: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2012

A könyv főcímének fatikus szavát többé-kevésbé értelmezi az alcím. A nyelv vagy a kommunikáció jelzőjeként arra a szerepre utal, amelyet a nyelvi közlés az emberi kapcsolatok létrehozásában, fenntartásában betölt, azokra a nyelvi formákra, amelyek jellemzően ilyen szerepűek: a megszólításokra, a köszönésekre, az elbúcsúzás kifejezéseire, de a tiszteletadás rejtettebb formáira is: például a tegeződésre, magázódásra, önözésre stb. Erős kulturális kötöttségük miatt szokták ezeket a nyelvi formákat, az őket kísérő gesztusokat, mimikát a néprajz, újabban az antropológia témájaként tárgyalni. És mivel használatuk szoros tartozéka, jellemzője az emberi viselkedésnek, jórészt velük foglalkozik, az ő használatukat szabályozza a nyelvi illemtan. Aki pedig a mai globalizálódó vagy éppen már globális világban mozog, annak első dolga a kultúránként eltérő viselkedési szokásokban, fatikus nyelvi elemekben tájékozódni, még ha nem ismeri is az illető nyelvet. Többnyire illik köszönni, még inkább viszonozni mások köszönését. Ennek elmaradása az elutasításnak, az ellenszenvnek lehet a jele. Ebben a könyvben rólunk van szó. Közelebbről arról, milyen változást és változatosságot mutatnak ezek a nyelvi formák a székelyföldi magyar nyelvhasználatban. Ennek bemutatására, elemzésére vállalkozik a szerző, Erdély Judit egy olyan nyelvészeti dolgozatban, amely doktori értekezésként készült. (Péntek János)

A könyv megrendelhető az aesz@planet.ro email-címen vagy a 0267/311940-es telefonszámon.

 
 
Bálint Emese: Kétnyelvűség és nyelvi változás a szórványban. Szociolingvisztikai kutatások Alsókarácsonfalván és Buzásbocsárdon.(Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 8. Sepsiszentgyörgy: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2013.

A kötet két Fehér megyei település (román nevükön Craciunelul de Jos, illetve Bucerdea Grânoasa) kétnyelvű lakosainak körében végzett kutatások alapján a beszélők társadalmi kapcsolathálóinak és személyes kapcsolatainak minőségét elemzi. Bemutatja a kódválasztási mechanizmusokat, és olyan közösségi nyelvhasználati modelleket ír le, amelyek belehelyezhetők a két közösség társadalmi kontextusába. Ez a módszer lehetővé teszi a mikro és a makroszint, a mindennapi nyelvi viselkedés és a tágabb értelemben vett gazdasági, politikai és intézményes háttér összekapcsolását.

A könyv megrendelhető az aesz@planet.ro email-címen vagy a 0267/311940-es telefonszámon.

 
 
Erdély Judit: Fatikus beszéd. Megszólítások, köszönések, kapcsolattartó szokások a székelyföldi nyelvhasználatban

Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 7. Sepsiszentgyörgy: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2012

A könyv főcímének fatikus szavát többé-kevésbé értelmezi az alcím. A nyelv vagy a kommunikáció jelzőjeként arra a szerepre utal, amelyet a nyelvi közlés az emberi kapcsolatok létrehozásában, fenntartásában betölt, azokra a nyelvi formákra, amelyek jellemzően ilyen szerepűek: a megszólításokra, a köszönésekre, az elbúcsúzás kifejezéseire, de a tiszteletadás rejtettebb formáira is: például a tegeződésre, magázódásra, önözésre stb. Erős kulturális kötöttségük miatt szokták ezeket a nyelvi formákat, az őket kísérő gesztusokat, mimikát a néprajz, újabban az antropológia témájaként tárgyalni. És mivel használatuk szoros tartozéka, jellemzője az emberi viselkedésnek, jórészt velük foglalkozik, az ő használatukat szabályozza a nyelvi illemtan. Aki pedig a mai globalizálódó vagy éppen már globális világban mozog, annak első dolga a kultúránként eltérő viselkedési szokásokban, fatikus nyelvi elemekben tájékozódni, még ha nem ismeri is az illető nyelvet. Többnyire illik köszönni, még inkább viszonozni mások köszönését. Ennek elmaradása az elutasításnak, az ellenszenvnek lehet a jele. Ebben a könyvben rólunk van szó. Közelebbről arról, milyen változást és változatosságot mutatnak ezek a nyelvi formák a székelyföldi magyar nyelvhasználatban. Ennek bemutatására, elemzésére vállalkozik a szerző, Erdély Judit egy olyan nyelvészeti dolgozatban, amely doktori értekezésként készült. (Péntek János)

A könyv megrendelhető az aesz@planet.ro email-címen vagy a 0267/311940-es telefonszámon.

 
 
Gál Noémi: Nyelvi revitalizáció, Elméletek, módszerek, lehetőségek

A kötet a veszélyeztetett nyelvek felélesztésének, megerősítésének kérdéskörét tárgyalja a következő szempontokat alapul véve: a nyelvi revitalizáció társadalmi dimenziója tartalmazza azokat a történelmi, gazdasági, demográfiai változókat, amelyek meghatározzák az adott veszélyeztetett nyelv múltbeli és jelenlegi helyzetét. A politikai és/vagy ideológiai dimenzió a nyelvi jogi vetületeket foglalja magában, a nyelv jogi státusát, ugyanakkor azokat a mozgalmi kérdéseket, amelyek a nyelv szimbolikus szerepét és a nyelvnek az identitással való kapcsolatát, a nyelvvel szembeni attitűdöket írják le. A revitalizáció nyelvi dimenziója összekapcsolja a nyelvészeti kérdéseket az alkalmazott nyelvészetiekkel, a kisebbségi oktatás problematikájával, a nyelvi tervezéssel, a grafizációval, kodifikációval, sztenderdizációval kapcsolatos nyelvészeti, akár dialektológiai kérdésekke l. A kötet mindezeknek az elméleti és módszertani szintézisét nyújtja, különös tekintettel a magyar nyelv romániai helyzetére.

A könyv megrendelhető az aesz@planet.ro email-címen vagy a 0267/311940-es telefonszámon.

 
 

Intézeti kiadványaink megvásárolhatók Budapesten is a Tinta Könyvkiadó székheyén:
1116 Budapest, Kondorosi út 17.
e-mail: info@tintakiado.hu
tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02

 
 
Benő Attila: Román - magyar kulturális szótár, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2009.Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége nemrég megjelentette az első Román-magyar kulturális szótárat. A kulturális szótár abban tér el más kétnyelvű szótáraktól, hogy lexikon jellegű, tehát nem nyelvi ismereteket, hanem kulturális elemeket ismertet röviden. A szótár elsősorban azok számára készült, akik keveset tudnak a hagyományos és modern román kultúráról.

A Román-magyar kulturális szótár a Szabó T. Attila Nyelvi Intézetben készült. Az anyaggyűjtési és szerkesztési munkálatokat Benő Attila irányította.

A szócikkek között fontos román történelmi személyiségek, tudósok, művészek nevei, különböző földrajzi és településnevek mellett helyet kapnak a kommunikáció során használt köszönések (pl. noroc), konvencionális kifejezések (pl. Christos a înviat), szólások, állandósult kifejezések, de különböző - állatokhoz, növényekhez stb. fűződő - hiedelmek, az ortodoxia és a népi vallásosság fogalmai (pl. acatist, împărtăşanie, Înălţarea Domunului) is.

A szótár olyan ismeretekkel is bővíti tehát tudásunkat, melyeket nem sajátíthatunk el az iskolában, melyek viszont elengedhetetlenek ahhoz, hogy megértsük a román kultúrát, s így ahhoz is, hogy minden helyzetben megfelelően tudjunk kommunikálni román ismerőseinkkel.

(www.magyaroktatas.ro)
 
 
Benő Attila: Román - magyar oktatásterminológiai szótár, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2009.

 
 
Péntek János-Bálint Emese (szerk.): Oktatás - nyelvek határán. Közelkép és helyzetkép a romániai magyar oktatásról. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2009.

Tartalom

Előszó (Péntek János)

Bálint Emese-Fodor Dóra-Vremir Márta: Iskola és kétnyelvűség viszonya Tordán

Göncz Lajos: A tannyelvválasztás és következményei. Útmutató szülőknek és pedagógusoknak

Péntek János: A magyar közoktatás nyelvi és szakmai feltételei

Péntek János: Tanulságok - szentencia nélkül

Péntek János: Cím

Név: A(z anya)nyelv a tudományos képzésben és a tudományművelésben

Sorbán Angella: A nyelvválasztás és szociológiai háttere az oktatás különböző fokozatain

Sorbán Angella: Mutatkozások és rejtőzések. A nyelvi attitűdről

Függelék

Péntek János-Szilágyi N. Sándor: Beadvány

Péntek János: Nyelvoktatássá válik a román nyelv tanítása, vagy megmarad eredménytelen "anyanyelv-pedagógiának"?

Rezumate

Abstracts

 
 
Benő - Fazakas - Szilágyi N. szerk.: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére

Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére, (szerk.) Benő Attila, Fazakas Emese, Szilágyi N. Sándor, Kolozsvár, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2007. I-II. (493+478 o.)

Tartalom

"Sok születés napokat vígan megélhess..."

11

ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES: Utak és tévutak az anyanyelvtanításban - egy kérdőíves vizsgálat tükrében

19

BAKK-MIKLÓSI KINGA - KOVÁCS ÁGNES MELINDA: A nyelveken túl: a kétnyelvűség korai kognitív és nyelvi előnyei

33

BALÁZS GÉZA: Memoversek a kumulatív kulturális evolúció szolgálatában

55

BÁLINT EMESE: A kétnyelvű közösségek nyelvhasználatának dinamikus ábrázolása és összehasonlítása

68

BARTHA CSILLA: Nyelvi attitűdök és a nyelvcsere

84

BÉKÉSI IMRE: Egy mondat versmondat-léte

102

BENCZE LÓRÁNT: "A múlt azonban nem csupán mítosz"

110

BENKES ZSUZSA - PETŐFI S. JÁNOS: Versek több jelösszetevőjének együttes megváltoztatására irányuló komplex [=ko] kreatív gyakorlatok

121

BENŐ ATTILA: Köznyelvi magyar szavak jelentésbővülése az erdélyi magyar nyelvváltozatban

145

BEREGSZÁSZI ANIKÓ - CSERNICSKÓ ISTVÁN: Kisebbségi lét - sorsverés vagy általános probléma?

152

BODÓ CSANÁD: A moldvai magyar nyelvjárások román kölcsönszórétegének területisége

160

M. BODROGI ENIKŐ: A kisebbségpolitika általános jellemzői a skandináv térségben

175

BORBÉLY ANNA: Román-magyar kétnyelvű család, iskola és egyház

185

BÜKY LÁSZLÓ: Szövegmondatok a lírában

198

CZIBERE MÁRIA: Kisebbségi lét: nyelvi sorsok, kulturális konfliktusok, meglepő helyzetek Hollandiában

211

N. CSÁSZI ILDIKÓ: Moldvai csángó helynevek lexikális és morfológiai elemzése

230

CSOMORTÁNI MAGDOLNA: A növényzetre utaló helynevek

248

DOMONKOSI ÁGNES: Nyelvi-nyelvhasználati reflexió és nyelvi értékítélet

256

É. KISS SÁNDOR - É. KISS KATALIN: Mit is jelent 'aratni'?

264

FARKAS JUDIT - ALBERTI GÁBOR: A mint kötőszavas alárendelések és a mozgatásos teszt

270

FARKAS TAMÁS: A Kárpát-medence magyar helyneveinek használatáról

275

FAZAKAS EMESE: Bolyai János "tökélyes" nyelve

285

FAZEKAS TIBORC: Bukovinai székely tájszavak

296

B. FEJES KATALIN: A feltételes alárendelés koreferencia-viszonyai egy Babits-költeményben

309

FENYVESI ANNA - ZSIGRI GYULA: A percepció szerepe az angol kölcsönszavak hangsúlytalan szókezdő szótagjainak fonológiai adaptációjában az amerikai magyarban

315

FODOR KATALIN: Szempontok az adatközlők kiválasztásához

325

GALGÓCZI LÁSZLÓ: Nyelvtörténet, mentális lexikon, anyanyelvi nevelés

331

B. GERGELY PIROSKA: Kalotaszeg történeti ragadványneveiről

342

HEGEDŰS ATTILA: Kell lesz

350

HOFFMANN ISTVÁN: Gisnav birtok leírása a Tihanyi alapítólevélben

354

ITTZÉS NÓRA: Szófaji kérdések A magyar nyelv nagyszótárában

371

CS. JÓNÁS ERZSÉBET: A fordításstilisztika interdiszciplináris kapcsolódásai

380

JUHÁSZ DEZSŐ: Ezredvégi utazás Péntek Jánossal

392

KABÁN ANNAMÁRIA: Az anafora szövegformáló szerepe

399

KÁDÁR EDIT: Az ige-igekötő szórend csángó beszélt nyelvi szövegekben

403

KÁNYÁDI ANDRÁS: Casanova prágai legendája

425

KESZEG VILMOS: A történetmondás funkciói egy közösség életében

436

KIS TAMÁS: Szleng és karnevál

455

KIS JENŐ: A nyelvjárási szókészlet ismeretének változásáról

465

KOLLÁTH ANNA - LANSTYÁK ISTVÁN: Nyelvi probléma

471

 
 
Benő - Szilágyi N. szerk.: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok

Benő Attila - Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozszvár, 2006, 387 oldal.

II. kötet

Tartalom

Előszó

7

Kontra Miklós: Nyelvi emberi jogi polémiák

9

Szépe György: A nyelvi emberi jogok környezete

30

Benő Attila: Nyelvi jogok, nyelvhasználat a közigazgatás területén Romániában

36

Bíró Ferenc: Adalékok a csehországi magyar fiatalok internetes anyanyelv-használati jellegzetességeihez

43

Bodó Csanád: Nyelv vagy nyelvjárás? Státustervezés a moldvai magya és a dél-dunántúli bojás nyelvváltozatok körében

53

M. Bodrogi Enikő: Finn nyelvek párbeszéde - avagy a nyelvi identitás arcai Fennoskandiában

63

N. Császi Ildikó: Államnyelvi hatások a felvidéki helynevekben

72

Eőry Vilma: A nyelvi jogok és az anyanyelv presztízse szórvány kisebbségi helyzetben

83

Fazekas Tiborc: Regiszterbővülés és/vagy nyelvjárásvesztés. Az egykori bukovinai székelyek nyelvjárásának változásai a mindenkori környezet függvényében

94

Fenyvesi Anna: Az USA nyelvpolitikájának hatása az amerikai magyarok anyanyelvi oktatására

105

Gúti Erika: Nyelvhasználat és nyelvi jogok a Dél-afrikai Köztársaságban

116

Hattyár Helga: A jelnyelvhasználat jogi szabályozásának néhány kérdése és a mindennapi gyakorlat Magyarországon

131

Hegedűs Rita: Nyelvtan - nyelvhasználat

144

Heltai János Imre: Nyelvi tervezés és magyarnyelv-tanítás Moldvában

153

Karmacsi Zoltán: Interferenciajelenségek az etnikailag vegyes házasságokban nevelkedő gyermekek beszédében

166

Keresztes Csilla: A többségi nyelv hatása a kisebbségi szaknyelvekre. Az erdélyi magyar orvosi nyelv

177

 
 
Gálffy: Magyarói nyelvjárási tanulmányok

Gálffy Mózes: Magyarói nyelvjárási tanulmányok, Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2005, 100 oldal

Tartalom

Előszó (Murádin László)

5

Egyeztetési eljárások a magyarói nyelvjárásban

7

Mondatátszövődés a magyarói nyelvjárásban

22

Az ismétlés mint mondatszerkesztési eljárás a magyarói nyelvjárásban

28

A tárgy és a tárgyas szószerkezet a magyarói nyelvjárásban

43

Hely- és időhatározós szószerkezet a magyarói nyelvjárásban

50

A magyarói nyelvjárás mássalhangzó-rendszere

77

Tájszótípusok a magyarói nyelvjárásban

87

Forrásjelzések és egyéb rövidítések

100

 
 
Péntek - Benő: Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat

Péntek János - Benő Attila: Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár, 2005, 205 oldal

Tartalom

Előszó

7

Péntek János: A külső régiók esélyei az új évszázad

magyar nyelvi kommunikációjában

9

Szilágyi N. Sándor: Asszimilációs folyamatok a romániai

magyarság körében

24

Péntek János - Benő Attila: Nyelvi jogok Romániában

95

Varga Attila: Az anyanyelvhasználat joga a román jogrendben

121

Veress Emőd: Nyelvi jogok a román közigazgatásban:

eredmények és problémák

126

Benő Attila: Kisebbségi nyelvi jogok kodifikációjának

néhány problémája

135

Péntek János: Akarunk-e élni is a joggal?

140

Szoták Szilvia: A magyar mint veszélyeztetett nyelv

145

M. Bodrogi Enikő: A kisebbségek anyanyelve

160

Vízi Balázs: Az európai integráció és a kisebbségi nyelvek

174

Murvai Olga: Lesz-e az egyesült Európának egységes nyelve?

184

Peter Jordan: A helységnév mint kulturális örökség

190

Állásfoglalás a román Hivatalos Közlönyben közzétett romániai

magyar helységnevekről (Földrajzinév-bizottság, Budapest)

197

Cuprins

203

Contents

204

Inhaltsverzeichnis

205

 
 
Péntek szerk.: A nyelvész Brassai élő öröksége

Péntek János szerk.: A nyelvész Brassai élő öröksége, Az 1997. május 22-23-i emlékülés előadásai, Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadó, 2005, 132 oldal

Tartalom

Előszó (Péntek János)

5

Kiefer Ferenc: Brassai Sámuel és a XIX. század nyelvtudománya

6

É. Kiss Katalin: Brassai Sámuel és a magyar generatív mondatszerkezet

11

Elekfi László: „Határozó" és s jelző" Brassainál és azóta

20

Varga László: Brassai Sámuel és kortársai a magyar mondat hangsúlyozásáról

29

Gaal György: Brassai Sámuel és a kolozsvári egyetem

38

Péntek János: Regionalitás és egyetemesség a kolozsvári nyelvészek munkásságában

50

Grétsy László: Brassai Sámuel, a magyar nyelv őre - s ellenőre

54

Fazakas Emese: Brassai Sámuel és a nyelvújítás

59

Haader Lea: A magyar nyelv történeti nyelvtana Brassai Sámuel tanításának szemszögéből

63

Szépe György: Brassai Sámuel - többek között - mint alkalmazott nyelvész

69

Terts István: Tudománytörténeti dohogások Brassai Sámuel ürügyén

76

Schmidt Erika: Brassai és az idegen nyelvek oktatása

80

Wacha Balázs: Brassai előtt, Brassai után

84

Knecht Tamás: „A szók alakításáról" című Brassai-kézirathoz

103

Lőrinczi Réka: Brassai Sámuel könyvtárának nyelvészeti részlegéről

106

Horváth László: Igék és igenevek kötött és szabad határozóinak aránya korai középmagyar szövegekben

114

Békési Imre: A mondategész mint jelentésegész

120

B. Fejes Katalin: A szintagmabokor értelmező felbontási lehetőségei

123

Nagy L. János: Kognitív szempontok Brassai gondolkodásában

127

Rövidítések jegyzéke

132

 
 
Péntek - Benő: Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban

Péntek János - Benő Attila: Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár, 2003, 222 oldal

Tartalom

 

 

 

Helyzet és állapot (Péntek János)

 

A kisebbségi magyar nyelv helyzete, állapota és esélyei

9

Ezredfordulós esélyek és veszélyek anyanyelvünk használatában

24

Státus, presztízs, attitűd és a kisebbségi nyelvváltozatok értékelése ...

32

A kisebbségi identitás dinamikája - más megközelítésben

40

 

 

Magyar-román nyelvi érintkezés (Benő Attila)

 

A vizualitás szerepe a szókölcsönzésben

53

Szókölcsönzés és nyelvi kategorizáció

71

Az expresszivitás változásai román kölcsönszavainkban

88

 

 

Nyelvi tervezés

 

Többletek és hiányok (Péntek János)

109

Kölcsönszóhasználat, nyelvi környezet (Benő Attila)

116

A nyelvi állomány tervezése a külső régiókban (Péntek János)

121

Újabb magyar nyelvi fejlemények az országhatáron innen

és túl (Péntek János)

132

 

 

Magyar nyelvtudomány, magyarságtudomány Erdélyben (Péntek János)

 

Az Egyetem-szindróma

141

Gyarmathi aktualitása

149

Brassai ürügyén: Egyetemesség és regionalitás a kolozsvári

nyelvészek munkásságában

155

Örökség és kihívás. Az erdélyi magyar nyelvtudomány

a század- és ezredfordulón

161

A tudomány látlelete önmagáról

210

 

 

Irodalom

215

Forrásjegyzék

221