SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Tevékenységünk
Aktualitások
Most folyó programok
Saját kiadványok
Letölthető publikációk
  Tevékenységeink

 

A Termini kutatóhálózat határon túli lexikai adatbázisának újabb erdélyi adatokkal és minősítésekkel való gazdagítása és az internetes adattár folyamatos karbantartása

A külső régiók nyelvészeti irodáinak összehangolt lexikográfiai és lexikológiai kutatómunkájának köszönhetően jött létre az az elektronikus szótár és adattár, amely a határon túli újabb keletű lexikai elemeket tartalmazza. Az egyes szócikkek a címszó jelentésbeli értelmezésén túl, fogalomkör, grammatikai érték, stílusérték, gyakoriság, szociális kötöttség és elterjedtség szempontjából is minősíti, és több példamondattal szemlélteti az adott szó és kifejezés használatát. A Termini Kutatóhálózat határon túli lexikai adatbázisának (http://ht.nytud.hu/htonline) folyamatos fejlesztése és karbantartása a következőket jelentette 2009-ben:
1. A grammatikai, fogalomköri stilisztikai vagy gyakorisági minősítések hiányainak pótlása empirikus adatgyűjtés alapján (internetes adatgyűjtéssel és kérdőíves felmérésekkel)
2. a meglévő szócikkek bővítése új példamondatokkal
3. a meglévő szócikkek bővítése új alak- és írásváltozatokkal
4. a szinonim jelentésértelmezések pontosítása
5. a grammatikai alakváltozatok bevitele a már létező szócikkek adatainak sorába
6. új szócikkek létrehozása
7. az 1989 előtt általánosan elterjedt retró szavak felvétele példamondatokkal és minősítésekkel
8. az idegen és jövevényszók elsődleges forrásnyelvének jelölése
9. az adatbázis informatikai programjának folyamatos aktualizálás a kategorizációs szempontok változása, gazdagodása következtében

E munkálatok egyik fontos célja volt , hogy a ht-adattár komplex nyelvi adatbázissá alakuljon át.
2009-ben valamennyi felsorolt feladaton dolgoztak az Intézet munkatársai. Kiemelt feladatként szerepelt ebben az évben az új szócikkek létrehozása, az idegen és jövevényszók elsődleges forrásnyelvének jelölése, a hiányzó példamondatok és forráshelyeinek a megjelenítése az adattárban és a az adatbázis informatikai programjának folyamatos aktualizálás a kategorizációs szempontok változása, gazdagodása következtében. E feladatok elvégzése legalább kb. 15%-al, mintegy 160.000 leütéssel gyarapította az adattár erdélyi anyagát, amely jelenleg 828 szócikket szerkesztett szócikket tartalmaz.
Megjegyzendő, hogy Juhász Tihamér, Intézetünk munkatársa biztosította és biztosítja a továbbiakban az online adatbázis informatikai fejlesztését, és a külső régióbeli munkatársak javaslatai alapján a közös munkához szükséges informatikai háttér módosítását. Így Intézetünk nemcsak erdélyi adatokkal segítette a korpuszépítést, hanem az adatbázist kezelő program működéséért is felelt, és lehetővé tette, hogy a tudományos feldolgozás szempontjából az adatok könnyebb elérhetők legyen (részlisták generálása megadott kritériumok alapján, akár összetett kereséssel is).
Ez a program a külső régiók nyelvi irodáinak összehangolt kutatása volt 2009-ben is, és Lanstyák István koordinálásával folyt 2009 októberéig, majd 2009 októberétől Benő Attila irányításával.
A program erdélyi adatbázisának felelőse: Benő Attila. Munkatársként részt vesz a munkálatokban Juhász Tihamér.
 

 

A moldvai magyar nyelv szótára szerkesztésének folytatása

A moldvai magyar nyelv szótára, amelynek tervezését, a források kijelölését 2002-ben kezdtük meg, a hagyományos moldvai magyar nyelvi változat szótára lesz, azaz regionális szótár, tájnyelvi és tájszótár. Ebben az esetben alig volna jelentősége annak, hogy a tájszó elhatárolásával foglalkozzunk, mivel ebben a nyelvi változatban gyakorlatilag minden szó valamilyen értelemben tájszó.
Már Wichmann-nál és minden korábbi szerzőnél, gyűjtőnél fontos szempont volt a helyi nyelvi változat és hagyományos kultúra együttes vizsgálata, ill. ennek szótári feldolgozása. Az általunk tervezett munkának is kulturális jellegű szótárnak kell lennie, bizonyos értelemben a táj néprajzi lexikonának. Összefüggéseiben kell tükröznie a nyelvet és a kultúrát, szavakat és a hagyományos kultúra kategóriáit, fogalmait.
A cél tehát egy olyan, lexikonszerű szótár megalkotása, amely a 20. századi kutatásokat összegezve egységben és lehetőleg a maga táji tagoltságában mutatja be a moldvai magyarok nyelvét és kultúráját. Elvileg azokhoz a magyar tájnyelvi szótárakhoz igazodik, amelyek az adott táji régió viszonylag teljes lexikai és frazeológiai, részben tulajdonnévi anyagát tartalmazzák (mint amilyen a Szamosháti Szótár és a Szegedi Szótár).
A szótárhoz felhasználunk minden olyan hiteles forrást, amely moldvai magyar nyelvi anyagot tartalmaz: kiadványokat, elérhető, még nem publikált gyűjtéseket, olyan hangzó nyelvi anyagokat, amelyek lejegyzése, ill. akár csak a számba jöhető adatok kijegyzése belátható időn belül elvégezhető.
A szóanyag, amely nemcsak közneveket, hanem településneveket, tájneveket is tartalmaz, és ezeknek a nagyfokú variáltsága szükségessé teszi az egységesítő, kodifikáló munkálatokat is.

A feldolgozott regionális szókészlet 92 gyűjtőpontról származik, és a szócikkek következetesen jelzik, hogy az adatok melyik helyiségből származnak.
Ennek a programnak 2009-es célkitűzése a tanszéki archív anyagnak a J, K, L, Ly betűs szócikkekbe való beszerkesztése, újabb szócikkek megszerkesztése, illetve korábbi szócikkek javítása, kiegészítése. Az ilyen módon keletkező új anyag minimálisan számolva is 5 ív terjedelmű lesz.
A programot Péntek János akadémikus irányítja. Munkatársként dr. Gál Noémi és Hochbauer Mária doktorandusz vesz részt ebben a lexikográfiai munkálatban.

A munkaközösség 2009-ben elvégzett munkája meghaladja az 5 ív terjedelmet, a vállalt részfeladatot teljesítettük. A munka folyamatos, és a szótár teljes anyagára kiterjed. Párhuzamosan folyik a növénynevek feldolgozása, valamint a frazeológiai anyaggal való kiegészítés.
 

 

Stratégia

Az MTA MTK EB és az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága stratégiai elemzések összeállítását kezdeményezte a külső régiók magyar tudományosságáról. Ezek az anyagok a nyelvtudományi kutatások kivételével régiónként készültek el. A nyelvtudományi kutatásokra vonatkozó felmérés és tervezés feladatát a Titkárság a Termini Hálózatra bízta. A munkában a SZTANYI részéről Benő Attila és Péntek János vett részt, a teljes anyag összesítését Péntek János végezte el, a dolgozat címe: Magyar nyelvtudományi kutatások a Kárpát-medencei külső régiókban. A hálózati együttműködés esélyei. Ezzel kapcsolatban volt egy közös tanácskozásunk Debrecenben október 12-13-án, majd okt. 27-én Budapesten az MTA MTK EB szervezésében.
 

 

Befejezett könyvek, szakkiadványok kiadásra való előkészítése (szakmai és nyelvi lektorálása, kiegészítése, javítása, tördelése) és megjelentetése

A következő kéziratok kiadásra való előkészítése befejeződött, és a kiadványok meg is jelentek 2009 decemberében.

1. Román-magyar kulturális szótár.
A kulturális szótár abban különbözik a szokványos kétnyelvű szótártól, hogy nem annyira a nyelvi ismereteket, mint inkább a kulturális elemeket kíván röviden, tömören ismertetni a forrásnyelvi kultúrát kellően nem ismerő olvasó számára. A lexikon jellegűnek tervezett szótári munka a román kultúra legfontosabb elemeit veszi számba. Ez a számbavétel kiterjed az elit és a népi kultúra legfontosabb területeire (tudomány, művészet, irodalom, népköltészet, népi hiedelem, tárgyi kultúra, népi vallásosság).
A szótár szerkesztésén és kiadásra való előkészítésén dolgozott ebben az évben: Benő Attila, Borbély István, Péntek János, Murvai Olga, Erdély Judit, Ludwig Zsuzsa, Ördög-Gyárfás Ágota, Ördög-Gyárfás Lajos.

2. A Román-magyar oktatásterminológia szótár megjelentetése
A szótárat 2008-ban megjelentettük kis példányszámban próbakiadványként, elsősorban abból a célból, hogy a visszajelzések alapján tovább bővítsük a szótár lexikai anyagát, és az esetleges hiányokat pótoljuk a visszajelzések alapján is. A szótár nagyobb példányszámban való megjelentetése a következőket jelentette:
1.a szótári lexikai anyagának bővítése, új címszavak megjelenítése, a szócikkekben szereplő szószerkezetek gyarapítása, mivel a románban újabb - fordítással keletkezett - terminusok jelentek meg?
2. az oktatási intézménynevek aktualizálása, kiegészítése (az oktatási minisztérium szerkezete is módosult némileg az utóbbi években meg új oktatási vagy az oktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények is jelentek meg az utóbbi időben);
3. szakiskolák, ipariskolák képzési szakjait tartalmazó adattár frissítése (mivel új képzési formák és szakok jöttek létre az utóbbi időben)?
4. az oktatásszervezési, módszertani szókincsréteg gyarapítása?
5. a tartalmi és formai hibák javítása és a szótár egészének szakmai lektorálása felkért külső munkatárs javaslatai alapján.
A szótár szerkésztését, lektorlását és kiadásra való előkészítését végezte: Benő Attila, Fazakas Emese, Sárosi-Mardírosz Krisztina, Murvai László, Péntek János, Erdély Judit, Ludwig Zsuzsa, Ördög-Gyárfás Ágota, Ördög-Gyárfás Lajos.

3. Újabb intézeti kiadvány kiadásra való előkészítése
A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet nyelvészeti kiadványsorozatot indított 2003-ban, és eddig öt könyvet jelentetett meg. 2009-ben előkészítettükük a 6. intézeti kiadványt, amely a Gál Noémi a nyelvi revitalizáció elméleti és gyxakorlati kérdéseiről szóló doktori értekezésnek a kézirata. Az értekezést 2010-ben szeretnénk megjelentetni.
 

 

Egyéb publikációk a pályázati témákkal, ill. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel, a Termini hálózattal kapcsolatban

Wo Kann Ich Viagra Generika Kaufen. Best Quality PillsViagra comes as a tablet containing sildenafil citrate, to take by mouth. For most men, the recommended dose is 50 mg. taken, as needed, approximately 1 hour before sexual activity. However, sildenafil citrate may be taken anywhere from 4 hours to 0.5 hour before sexual activity. Based on effectiveness and toleration, the dose may be increased to a maximum recommended dose of 100 mg or decreased to 25 mg. The maximum recommended dosing frequency is once per day.

Viagra West JordanRacineElmwood ParkPaiaMemphisNew GlarusPonderNew OrleansSanta Rosa Beach


Can i buy propecia in mexico comprare priligy originale on line cialis generika zoll kamagra cheapest online can you buy propecia in mexico. Can you buy propecia in canada kamagra online cheap mail order pharmacy viagra cialis generika schnelle lieferung best online viagra store. Can you buy ventolin over the counter in usa dove acquistare priligy online metformin medication uses metformin medication viagra generika online kaufen per nachnahme. Where can i buy real propecia acquisto priligy originale on line buying viagra from canadian pharmacy generika von cialis & co. Cialis generika zollprobleme ampicillin capsules dosage cialis generika von lilly online viagra shop kamagra online kopen belgie. Priligy 60 online Generic viagra us pharmacy acquista priligy originale on line metformin medication dosage kamagra venta online. Cialis generika per lastschrift kamagra online canada kamagra zselé online acquisto priligy originale online priligy tablets online where can i buy propecia from. Online pharmacy usa international delivery viagra mail order pharmacy buy propecia in europe viagra super active uk. Cialis generika cena can you buy propecia in ireland viagra price in pharmacy kamagra zamow online metformin medication interactions kamagra online vásárlás. Priligy originale vendita online italia viagra online kaufen strafe viagra online 24 horas acquistare priligy originale online. Where is the best place to buy propecia comprar priligy online no brasil kamagra online apotheke com erfahrungen comprar viagra online entrega 24 horas kamagra vendita online. Viagra online kaufen strafbar can i buy propecia in ireland viagra online rip offs cialis generika zuverlässig. Ampicillin capsule package insert kamagra online london wo kann man sicher viagra online bestellen priligy vendita online where can i buy propecia in the us. Viagra generika günstig online kaufen comprare priligy originale online cialis generika in deutschland zugelassen vendita priligy originale on line. Priligy acquisto on line priligy on line italia best online pharmacy for priligy buying priligy online comprare viagra online con mastercard buy propecia in the uk. Buy propecia in ireland kamagra online bestellen per nachnahme where to buy propecia in toronto vendita priligy originale online. Priligy 30mg online priligy online in italia cialis generika cipla metformin medication for pcos cialis generika vergleich viagra generika rezeptfrei online bestellen. Viagra online auf rechnung bestellen can you buy propecia in the uk kamagra online co uk where can i buy propecia cheap can you buy propecia in australia viagra online visa electron.

 • viagra generika mit rezept kaufen
 • generic viagra super active
 • viagra generika kaufen bankeinzug
 • generic viagra super active uk
 • generic viagra super active sildenafil 100mg
 • viagra generika kaufen günstig
 • viagra generika kaufen online


Viagra 120 Pills 50mg $145 - $1.21 Per pill
Viagra 60 Pills 50mg $85 - $1.42 Per pill
Viagra 60 Pills 50mg $85 - $1.42 Per pill
Viagra 90 Pills 50mg $115 - $1.28 Per pill

Generic viagra shipped from canada kann man levitra rezeptfrei kaufen femara drug zocor coupon discount. Doxycycline hyclate oral femara drug interactions breast cancer buy viagra in london over the counter femara drug interactions cheap viagra pills in uk. Doxycycline hyclate 100 mg oral cap generic viagra made in canada cheap viagra co uk buy flagyl online cheap generic viagra super active sildenafil 100mg rezeptfrei levitra bestellen. Coupon for zocor doxycycline 20 mg oral periostat levitra rezeptfrei 5mg drug store waikiki hawaii doxycycline hyclate oral dosage. Oral doxycycline for rosacea zocor coupon program femara fertility drug success zocor coupon free Peut acheter clomid sans ordonnance. Femara infertility drug drug holiday femara diltiazem xl doses doxycycline hyclate 100 mg oral tablet where to buy viagra in soho london cheap viagra pills for sale. Cheap viagra pills uk drug femara used cheap viagra in the uk wo kann ich levitra rezeptfrei kaufen doxycycline hyclate 100 mg oral capsule. Femara drug class femara breast cancer drug oral doxycycline rosacea generic viagra sold in canada doxycycline hyclate oral capsule 100 mg. Buy viagra soho london diltiazem sr doses cheapest place to buy viagra uk where to buy viagra in london over the counter best price generic viagra canada. Kann man levitra rezeptfrei in der apotheke kaufen ist levitra in der schweiz rezeptfrei femara fertility drugs diltiazem doses available cheap generic flagyl. Cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei femara interaction other drugs generic viagra super active sildenafil citrate. Cheap flagyl pills femara cancer drug levitra 5mg rezeptfrei kaufen levitra in holland rezeptfrei kaufen cheap viagra sales uk generic viagra cost in canada. Where can i buy cheap viagra generic viagra in canada online buy cheap flagyl diltiazem er doses zocor manufacturer coupons femara drug test. La femara drug store femara ovulation drug where to buy viagra in east london cheapest flagyl online.

 • Viagra in Bakersfield
 • Viagra in Billings
 • Viagra in Castlegar
 • Viagra in Greater vancouver


Cefixime new price in dpco ventolin buy online uk buy ventolin 4mg where can i buy ventolin nebules Viagra 360 Pills 100mg $369 - $1.03 Per pill how do you buy viagra in australia. Viagra otc australia cefixime & ofloxacin price cefixime cost walmart tegretol xr 100mg generic buy ventolin online uk viagra pills australia. Cefixime dpco price buy viagra uk next day delivery can i buy ventolin uk can i buy viagra in perth best way to buy viagra in australia. Cefixime price in india cheapest viagra online uk buy viagra in perth viagra australia fast delivery cefixime 200 dpco price tegretol xr generic name cefixime 400 mg cost. Buy ventolin nebulizer solution online pharmacy programs us cefixime 200 mg price philippines cefixime mercury drug price buy ventolin inhalers from spain. Cefixime price in pakistan best site to buy viagra australia cefixime brand name and price cefixime ofloxacin price india. How can i buy viagra in australia how old do you have to be to buy viagra in australia viagra supply australia Cost of amlodipine besylate 5 mg new cefixime price under dpco. Cefixime tergecef price cefixime generic price when did tegretol go generic cefixime tergecef price cefixime cost cefixime brands and price tegretol xr generic equivalent. Cefixime ultraxime price viagra australia pbs viagra australia pfizer price of cefixime 200 mg orlistat pastillas para adelgazar precio buy ventolin inhalers online cheap. Cheap viagra in the uk cheap viagra uk next day delivery cefixime 200 mg price best site to buy viagra in australia viagra south australia cefixime 200 mg tablets price in india. Viagra substitute australia buy ventolin syrup uk difference between tegretol and generic cefixime 200 mg price where we can buy viagra in australia. Buy viagra uk pharmacy carbamazepine generic for tegretol cefixime ultraxime price buy viagra perth cefixime trihydrate price. Buy ventolin tablets uk viagra generika kaufen per nachnahme cheap viagra online uk next day delivery where can i buy viagra from uk best place to buy viagra in australia. Cefixime ceiling price in new drug act viagra sydney australia buy genuine viagra australia where to buy viagra in perth wa. Ventolin buy online usa ventolin inhalers to buy uk where can i buy viagra uk ventolin inhaler buy online uk where can i buy viagra online uk. Coumadin vs generic warfarin price of cefixime 200 mg alli orlistat precio farmacia lovenox vs coumadin blood clot ventolin buy australia precio de xenical orlistat. Orlistat pastillas precio cefixime drops price cefixime tablets 200 mg price where can i buy viagra australia buy cheap ventolin price of cefixime 400 mg. Viagra australia customs buy ventolin tablets buy ventolin in uk lovenox vs coumadin cost best place to buy generic viagra uk. Cheapest viagra uk online best place to buy viagra australia cefixime tablets price india viagra sales australia.

Generic viagra eu Phenergan with codeine buy online Finasteride medicines.ie Pharmacy online usa international shipping Buy metronidazole gel uk Price of valtrex australia Generic propecia canada Tadalafil dosage for pulmonary hypertension Where can i get diflucan over the counter


ElkinsFishersvilleIsland PondBedford HeightsBethel
Viagra PasewalkOstritzBad Neuenahr-AhrweilerRastenbergDassow
East HartfordWaimanaloViagra ZionsvilleViagra Mount AiryViagra Berwick


 1. generic viagra online pharmacy usa
 2. generic viagra super active 100mg
 3. longs drug store kauai hawaii
 4. pharmacy degree online usa
 5. online pharmacy store in usa
 6. pharmacy online usa
 7. viagra super active usa
 8. generic viagra super active sildenafil 100mg
 9. pharmacy online usa international shipping
 10. viagra generika kaufen apotheke
 11. viagra generika kaufen nachnahme
 12. generic viagra usa pharmacy


Doxycycline hyclate enteric coated tablet can i buy viagra over the counter in australia viagra online sale. Doxycycline 100mg tablets dosage where to buy viagra in uk online can doxycycline hyclate tablets be crushed doxycycline hyclate tablets acne. I want to buy accutane online viagra sale cheap generic pletal cost cheap generic viagra for sale viagra melbourne where to buy buy accutane online pharmacy. What is doxycycline hyclate tablets doxycycline hyclate with beta cyclodextrin tablets pletal 50 mg price where can you buy accutane online. Viagra pills for sale usa viagra for sale online cheap Viagra 120 Pills 100mg $159 - $1.33 Per pill. Can you get viagra over the counter in australia doxycycline hyclate tablet for acne viagra canada for sale where can i buy viagra toronto. Viagra generika kaufen bankeinzug pletal price doxycycline hyclate tablets 200 mg pletal price doxycycline with beta cyclodextrin tablets. Cilostazol pletal price where can i buy viagra in the us buy accutane online canadian pharmacy viagra sale usa. Buy accutane online with mastercard buy accutane roche online function of doxycycline hyclate tablets can i buy viagra over the counter in nsw. Lisinopril 40 mg precio remeron weight loss after stopping viagra sales canada viagra for sale online ireland best place to buy accutane online uk safe place to buy accutane online. Can you buy viagra over the counter australia Best online propecia cilostazol pletal price doxycycline hyclate tablets hikma. Lisinopril stada 20 mg precio viagra for sale northern ireland buy accutane online safe robaxin over the counter canada cheap viagra sales uk buy accutane isotretinoin online. Where to buy viagra in austin where can i buy viagra over the counter in australia lisinopril 20 mg precio where can i buy viagra in auckland. What is doxycycline tablets buy viagra over the counter in australia doxycycline hyclate tablet 100 mg doxycycline hyclate tablets doxt-s. Can you really buy accutane online viagra for sale cheap best place buy accutane online buy accutane online usa pletal 50 mg price can i buy viagra over the counter in perth. Buy accutane online without prescription is robaxin available over the counter in canada.

< Where to buy viagra over the counter in toronto :: Over the counter viagra uk >

Bálint Emese - Péntek János szerk.: Oktatás: nyelvek határán. Közelkép és helyzetkép a romániai magyar oktatásról. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 5. Kolozsvár, 184 lap.
Benő Attila: A dolgok másik neve. Korunk 20/2: 49-54.
Benő Attila: Újabb lexikográfiai munkálatok és a határon túli magyar nyelvváltozatok vizsgálata. In: Bárdosi Vilmos szerk. Quo vadis philologia temporum nostrum? Tinta Könyvkiadó, Budapest. 71-77.
Péntek János: A magyar közoktatás nyelvi és szakmai feltételei. In: Oktatás: nyelvek határán. 69-109.
Péntek János: Nyelvoktatássá válik a román nyelv tanítása, vagy megmarad eredménytelen "anyanyelv-pedagógiának? Oktatás: nyelvek határán. 173-176.
Péntek János: Változó kor(unk) - változó nyelv(ünk). Korunk 20/2: 6-11.
Péntek János: Termini: the network of Hungarian linguistic research centres in the Carpathian Basin. Minorities Research 11: 97-123.
Péntek János: Szabó T. Attila (1906-l987). A régi és a megújult Erdélyi Múzeum-Egyesületet összekötő életmű. In: Kovács Kiss Gyöngy szerk.: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei. EME, Kolozsvár. 463-492.

V. Konferenciákon, szakmai tanácskozásokon való részvétel
2009. ápr. 28-án az MTA Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottságban Péntek János előadást tartott: A magyar szaknyelvek kisebbségben: a kettős alárendeltség és következményei címmel.